Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

>d;khg ,lajQ udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. mqfrda.dó ù msysgjQ ‘ikafâ ,Sv¾’ mqj;amf;a ifydaor isxy, m%ldYkh jk ‘breÈk’ mqj;amf;a m%Odk l¾;D fiajfhka my lsÍu iy Bg úfrdaOh mE l¾;D uKav, idudðlhka yh fokl=g wdh;kh ;ykï lsÍug tfrysj Tjqka  .,alsiai fmd,Sishg" lïlre fomd¾;fïka;=jg iy Y%S ,xld udkj ysñlï fldñIka iNdjg meñKs,s lr ;sfí'

mqj;am; m%ldYhg m;a lrk ,Sv¾ fyda,aäkaia fm!oa.,sl iud.fï úOdhl wOHlaI k,ska ch;s,l úiska ksl=;a fmnrjdß 27 Èk ksl=;a lr we;s ,smshlg wkqj lsisÿ mq¾j oekqï §ulska fyda úu¾Ykhlska f;drj fmnrjdß 28 Èk isg m%Odk l¾;D úu,kd;a ùrr;ak f.a fiajh wjika lrk ,o nj meñKs,sj, i|yka fõ' Tyqf.a fiajh w;a ysgqjd we;af;a wdh;kfha fiajlhkag ysñ úh hq;= ckjdß udifha jegqm mjd iïmQ¾Kfhka ,nd § ke;s iy fiajh l< ld,hg wod< fiajl w¾:idOl wruqo,a fyda fiajl Ndrldr wruqo,a fldgia f.jd ke;s ;;ajhla ;=< ud¾;= udifha jegqm muKla f.ùfï fmdfrdkaÿj msg nj ‘breÈk’ fiajl tluq;=j mjihs'

ta iïnkaOfhka md,kdêldßfhka idlÉcdjla ,nd fok ;=re rdcldß fkdlrk nj ,sÅ; j okajñka l¾;D uKav,h u.ska úiska ud¾;= 1 od jD;a;Sh l%shdud¾.hla wdrïN lsÍu ksid l¾;D uKav, idudðlhkag wdh;khg we;=,a ùu wOHlaI uKav,h u.ska ;ykï lr we;s nj wdrlaIl wxYh úiska oekqï § ;sfí'


ta wkqj wdh;kh ;ykï fldg we;af;a miq.sh iufha nkaOkd.dr fjä ;eîu we;=Æ jeo.;a isÿùï /ila ms<sn| È.ska È.gu ,sms ,shñka hqla;sh Wfoid .fõYKd;aul ckudOHfõohl ksr; ù Y%S ,xldfõ fydou ke.S tk ckudOHfõÈhd f,i iïudk Èkd .;a liqka mqiafifj, iy Yd,sl úu,fiak" È,aydka úu,al" ckl úf–.=K;s,l" rùkao% mqIaml=udr"  nKavdr jejf.or hk l¾;D uKav, idudðlhka yh fokdghs'

‘úu,af.a fld,u’ ,shd iïudkhg md;%jQ úu,kd;a ùrr;akf.a mqrmamdvqjg m;a lr we;af;a myf<dia jirlg wdikak ld,hla ‘,xld§m’ fha fiajh l< iqð;a ux., o is,ajd udOHfõÈhdhs'  Tyqj tu ;k;=rg m;alr we;af;a tu mqj;am;a iud.fï úOdhl wOHlaI k,ska ch;s,l uy;d úisks'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY