Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

kef.kysr kdúl nqoaê m%Odkshd jQ iqñ;a rKisxy iqúfYaI ks,Odßfhls' fld<U úkdY lsÍug lsf,da 1100la‌ n/;s fndaïn iys; f,dßh 2007 § ;%sl=Kdu,fha§ fidhdf.k ;ukau tu f,dßh mojd f.kú;a fndaïn ksIal%Sh fldg fld<U úkdY lsÍu k;r lf<a Tyqh' tu fndaïn f,dßh fld<Ug meñK mqmqrjd yeßhd kï wo foaYmd,k kdhl;ajfha isák wh fukau rKúrejka ovhï lrk CID who úkdY ùug fyd|gu bv ;snqKs'


ckdêm;s isßfiak uy;d fndfyda wjia‌:dj, fiakdêkdhlhd f,i ;ukaf.a yuqodjka rlsk nj m%isoaêfhau m%ldY lr we;' ud¾;= 04 jk od m,d,s .=jka yuqod l|jqf¾ ksÍla‌IK pdßldjl ksr; ùfuka miqj woyia‌ oela‌jQ Tyq ;%súO yuqod idudðlhkag fpdaokd m;% f.k taug fyda kvq weiSug ;uka iQodkï ke;ehs tä;rj m%ldY lf<ah' tfy;a CID h nqoaê wxY ks<OdÍka miqmi hñka Tjqka ßudkaâ lsÍu k;r lr ke;' ta fjkqfjka we;eï CID fha we;euqkag w;S;hg o n,mdk mßÈ ,vn,a m%fudaIka, o ,efí' kef.kysr kdúl nqoaê m%Odkshd jQ iqñ;a rKisxy iqúfYaI ks<Odßfhls' fld<U úkdY lsÍug lsf,da 1100la‌ n/;s fndaïn iys; f,dßh 2007 § ;%sl=Kdu,fha§ fidhdf.k ;ukau tu f,dßh mojd f.kú;a fndaïn ksIal%Sh fldg fld<U úkdY lsÍu k;r lf<a Tyqh' tu fndaïn f,dßh fld<Ug meñK mqmqrjd yeßhd kï wo foaYmd,k kdhl;ajfha isák wh fukau rKúrejka ovhï lrk CID h o úkdY ùug fyd|gu bv ;snqKs'

Ôú; mß;Hd.fhka rg;a ck;dj;a fírd .ekSug l%shd l< iqñ;a rKisxy rKúrejdf.a isrefrys ;ju;a fndaïn lE,s ;sia‌.Kkla‌ we;' tajd bj;a l< fkdyel' Tyqf.a lfka o nrm;< wdndOhla‌ we;' ta lsisjla‌ .ek fkd;ld 2001 § ;reKhka meyerf.k f.dia‌ w;=reoka lsÍfï fpdaokdjg iïnkaO jQfha fkaú iïm;a we;=¿ lKa‌vdhula‌ nj y÷kdf.k ;sìh§;a Bg lsisÿ iïnkaOhla‌ fkdue;s nqoaê wxY ks<OdÍkag oඬqjï fokafka fldá ys;jd§kaf.a Wjukdjg njg lsisÿ ielhla‌ ke;' rKisxy muKla‌ fkdj fld<U wdrla‌Idj ;yjqre l< kdúl yuqod nqoaê wxY m%Odkshl= jQ rúrdþ >d;khg w;awvx.=jg f.k isg ksfodia‌ fldg ksoyia‌ l< ludkav¾ fyÜ‌áwdrÉÑg o CID g meñfKk f,i oekqï § we;' 

rks,a úl%uisxyf.a kdhl;ajfhka 2002 jif¾ ñf,akshï isá nqoaê wxY ks,OdÍka úkdY l<d fiau wo;a ;%ia‌;jdoh wjika lsÍug uyd fufyjrla‌ l< nqoaê wxY ks,OdÍka fy<sorõ lr Tjqkag oඬqjï fokafka fjk;a lsisÿ wruqKlska fkdj ngysr rgj,a yd fldá ys;jd§ka i;=gq lsÍug nj fkdryils' Tjqka fy<sorõ lsÍu ksid Tjqkaf.a ore mjq,aj,g o nrm;< ysßyer lror ùug fyd|gu bv we;' rg;a" cd;sh;a ;%ia‌;jd§kaf.ka fírd.;a úrejkag oඬqjï lrk fudjqkag rc ldf,a oඬqjï Èh hq;=h' tfia l< fkdyels jqj;a wmdfha§ ,efnk oඬqjï kï wksjd¾h nj lsj hq;=h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY