Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ud¾.fha ;eka;ekaj, ieÛj isg tljr ud¾.hg lvd mksñka r:jdyk kvq ,nd fkd.kakd f,i ishÆu r:jdyk fmd,sia ks,Odßkag ksfhda. ksl=;a lr we;'

r:jdyk yd wmrdO Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s kkaok uqKisxy uy;d bl=;aod fuu ksfhda.h Èjhsfka ishÆ u fldÜGdi Ndr ks,Odßka Èia;%sla Ndr ks,Odßka uQ,ia:dk fmd,sia mÍlaIljreka yd ishÆ u ia:dkdêm;sjreka fj; oekqï fokq ,eîh'


r: jdyk rdcldßfha fh§ isák fmd,sia ks,OdÍka ud¾.fha fmkS isàfuka u r:jdyk wk;=re fuka u wjysr;djhka yd r:jdyk jerÈ j<lajd .ekSug yelshdj we;s nj fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd lshhs' tfy;a fndfyda ks,Odßka ieÛj isáñka tljr ud¾.hg msúi r:jdyk keje;aùu;a kvq ,nd .ekSï isÿlrk úg uyckhdf.ka fndfyda wjia:dj,È meñKs,s ,eî we;s w;r ñka fmd,sisho fodaIdfrdamKhg ,lajk nj fmkS f.dia we;s ksid fï ms<sn| jyd ishÆ u ‍r:jdyk fmd,sia ks,Odßka oekqj;a l< hq;= nj;a ta uy;d fmkajd fohs'

fï ms<sn|j oekqïj;a lr we;;a fndfyduhla ks,Odßka È.ska È.gu fufia ieÛj isg r:jdyk kvq ,nd.ekSu isÿlsÍï ;=<ska fmkS hkafka Wiia ks,Odßka fï ms<sn| ksis wëlaIKhla isÿ fkdlrk njo fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd lshhs' ishÆu ks,Odßkag ú‍fYaI Wmfoia mka;s mj;ajd fï ms<sn| oekqj;a l< hq;= nj;a tu fmd,sia ia:dk ms<sn| jd¾;djla jyd wOHlaI r:jdyk md,k yd ud¾. wdrlaIdj fj; tùug lghq;= l< nj;a fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd ishÆu fmd,sia ia:dkdêm;sjreka oekqïj;a lr ;sfí'

2016 jif¾ Èjhsk mqrd udrl ßh wk;=re 2824la isÿù we;s w;r nrm;< ;=jd, ßh wk;=re ixLHdj 8148 fõ' wêl fõ.fhka ßh meoùu yerùfuka isÿjk wk;=re" jerÈ f,i biair lsÍu mÈlhkaf.a fkdie,ls,a, wdÈ lreKq fuu ßh wk;=re jeäùug yqfola fya;=ù we;s w;r wfkla ßhÿrdg weÛs,a, È.= fkdfldg ;uka ksjerÈj úkhdkql+,j ßh meoùu ;=<ska ud¾. wk;=re wju lr.; yels nj;a fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;sjrhd ish¿u ßhÿrkaf.ka b,a,Sula o lrhs' ‘mdrg mkskak tmd’ fmd,sishg ksfhda. ths

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY