Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

md;d, kdhlhl= nj lshk ~f.dkdfldaúf,a frdyd~ kue;a;d fjä ;nd >d;kh lsÍug .,alsia‌i wêlrKh fj; .sks wú folla‌ /f.k tau iy >d;lhkaf.a iydhg ;reKhka 20 fokl= /f.k taug ie,iqï l< nj lshk frdydka bkaÈl is,ajd fyj;a ~frdaid~ kue;s md;d, idudðlhd .,alsia‌i fmd,sish fj; kS;s{hka ud¾.fhka Bfha ^03 jeksod& Ndr ù we;'

miqj Tyq .,alsia‌i ufyia‌;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka miq fï ui 13 jeksod f;la‌ rla‌Is; nkaOkd.dr .; flßKs'


frdaid kue;a;d fmd,sish fj; Ndrùfuka miq Tyq w;awvx.=jg .;a w;r miqj Tyqf.ka §¾> f,i m%Yak lsÍï wdrïN flßKs' frdaid fufia fmd,sish fj; Ndr ù ;snqfKa Tyq w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌ mÍla‌IK m;ajñka isáh§h'

fmd,sia‌ mÍla‌IKj,ska fy<s ù we;s wkaoug frdaid kue;s md;d, idudðlhd óg udi lSmhlg Wv§ uyr wêlrKh bÈßmsg§ fjä m%ydrhg ,la‌j ñh.sh ,,kaishd,
kue;s md;d, kdhlhdf.a l,a,sfha idudðlfhls'

,,kaishd, kue;s md;d, kdhlhd >d;kh lr ;snqfKa f.dkdfldaúf,a frdyd f.a ie,iqulg wkqj Tyqf.a fidfydhqre jk wxcq kue;a;d úiska nj mÍla‌IKj,ska fy<súh'

wxcq kue;a;d fuu >d;kfhka miq rg yer .sfhah' f.dkdfldaúf,a frdyd l=reKE., § fmd,sia‌ ks,Odßhl= >d;kh lsÍfuka miq w;awvx.=jg m;aúh'

frdydg tfrysj .,alsia‌i wêlrKfha ñkS uereï kvq 7 la‌ úNd. jk w;r bl=;a 07 jeksod o kvq 2 la‌ úNd.hg .ekSug kshñ;j ;sìKs'

,,kaishd, kue;s md;d, kdhlhd >d;kh lsÍfï m<sh .ekSug Tyqf.a l,a,sfha idudðlhka ie,iqï l< w;r frdyd wêlrKh fj; /f.k wd wjia‌:dfõ Tyqg fjä ;eîug iQodkï ù we;'

bl=;a 01 jeksod .,alsia‌i wêlrK Yd,dfõ§ ;sî fidhd .;af;a frdyd >d;kh lsÍug /f.k wd .sks wú folh'

frdyd >d;kh l< miq >d;lhkag m,d heug myiq jk wkaoug l%shd lsÍu i|yd ;reKhka 20 fokl= wêlrKh fj; 

/f.k taug lghq;= lr ;snqfKa frdaid kue;s md;d, idudðlhd úiskah'

wêlrKhg heu i|yd fuu ;reKhka 20 fokdg iqÿiq we÷ï me<÷ï mjd frdaid úiska ,nd§ we;s nj úu¾Ykj,ska fy<s úh'

tfukau fuu lghq;a; ksu lsÍfuka miq tla‌ whl=g remsh,a fooyil uqo,la‌o ,nd§ug frdaid Tjqkag fmdfrdkaÿ ù we;s njo fy<sorõ ù ;sfí'

w;awvx.=jg f.k nkaOkd.dr.; l< ;reKhka fmd,sishg mjid ;snqfKa lú ;r.hlg iyNd.s ùug hEhs lshñka frdaid ;uka /f.k wd njh'

,kaishdf.a uj iy nd, fidfydhqrd .,alsia‌i wêlrKfha kvqjl idla‌Is ,nd§u i|yd bÈßm;a jk w;r Tjqkag Yla‌;shla‌ ùug iq¿ fudfyd;lg tys meñfKkakehs lshñka frdaid ;uka wêlrKh fj; /f.k wd njo fuu ;reKhka fmd,sishg mjid we;'

w;awvx.=jg .;a ,frdaid, r|jd ;nd .ekSfï ksfhda. u; ;ndf.k m%Yak lrf.k hk nj fmd,sish mjihs'

nia‌kdysr ol=K ksfhdacH fmd,sia‌m;s jika; úl%uisxy fcHIaG fmd,sia‌ wêldß pkaok w;=fldar< hk uy;ajrekaf.a Wmfoia‌ u; .,alsia‌i uQ,ia‌:dk m%Odk fmd,sia‌ mÍla‌Il ta' mqIam l=udr uy;d we;=¿ ks,OdÍyq mÍla‌IK mj;aj;s'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY