Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

f,dj ms<s.;a IDC wdishd$ meismsla‌ jd¾;dfõ úOdhl idrxYhg wkqj 2016 jif¾ 3 jk ld¾;=fõ § Y%S ,xldfõ wxl 1 PC iy fkdaÜ‌nqla‌ kduh f,ig HP Inc m;aj isáhs' mdßfNda.slhkaf.a úúO jQ mß.Kl wjYH;d imqrd,ñka ;;aa;ajfhka Wiia‌ ksIamdok iS.%fhka fj<|fmd< ;=< jHdma; lsÍug iu;aùu HP Inc fujeks we.hSulg ,la‌ ùfï § uQ,sl ù we;'

HP iud.u fjf<|fmd< ;=< ia‌:djrj bÈßhg hk wdldrh ms<sn|j ukd wjfndaOhla‌ fuuÛska ,efnk w;r 2 jk ld¾;=fõ § w;alr .;a wLKa‌v j¾Okh 3 jk ld¾;=fõ § wxl 1 njg m;a ùfï § fnfyúka bjy,a ù we;'

2016 jif¾ 3 jk ld¾;=fõ § HP fkdaÜ‌nqla‌ iy PC i|yd wf,úfha j¾Okhla‌ we;s lr .ekSug tu ksIamdok j, oelsh yels w;s kùk fm%dfii¾ iy Tmf¾áka.a isia‌gï uÛska Ndú; lrkakkag ,nd fok iqmsß mß.Kluh w;aoelSu fnfyúka bjy,a ù we;'

fuu ld, iSudfõ § kj;u y÷kajd§ï HP úiska isÿ lrk ,o w;r High End fkdaÜ‌nqla‌ we;=¿j HP Elite Book ldKa‌vfha kùk;u ksIamdok /ila‌ ta w;r úh' jHdmdßl iy ld¾hd,hS jevg ukdj iß,k HP Elite ඞ3 mß.Kl ld¾huKa‌v,h w;r M,odhS;dj iy ks¾udKYS,;ajh by< kxjñka fiajd ia‌:dkh iún, .ekaùug WmldÍ fjhs'

f,dj mqrd rgj,a 170 lg wêl m%udKhl HP mß.Kl ksIamdok jHdma;j we;s w;r ;ks mqoa.,hkag jf.au wdh;k jYfhkq;a uqyqK fok w;aoelSï iïnkaOj ksrka;rfhka wjOdkh fhduq lrñka ;dla‍IKsl iy fiajdjka Èfkka Èk jeä ÈhqKqjg ,la‌ lrhs'

Y%S ,xldfõ m%uqL;u HP n,h,;a wf,ú ksfhdað;hd f,i lghq;= lrkafka wndkaia‌ jk w;r oekg oYlhlg wêl ld,hl isg HP mß.Kl iy Wmdx. mdßfNda.slhka fj; ióm lrjñka Y%S ,xldfõ mß.Kl la‍fIa;%h ;=< m%uqLhska f,i lghq;= lrñka isáhs'

wndkaia‌ kduh f;dr;=re ;dla‍IK la‍fIa;%fha m%uqLhska njg m;a ùfï § ola‍I iy m<mqreÿ bxðfkarejka iy ld¾ñlhska úiska ,nd fok w;s úYsIaG wf,úfhka miq fiajdj by<skau lemS fmfkhs' Èjhsfka m%uqL;u k.r j, fiajd uOHia‌:dk 20 lg wêl ixLHdjla‌ wndkaia‌ i;=j we;' Èjhsk mqrdu wdjrKh jk mßÈ fiajd ksfhdað; cd,hla‌ uÛska HP mß.Kl i|yd ld¾hla‍Iu fiajdjla‌ o ,nd fohs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY