Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

uyuÛ w;ruxj isák nÆ n<,a megjqka ;u ksjig f.k f.dia‌ ljd fmdjd id;a;= lr kdjd msßisÿ lsÍfï mqreoaola‌ lrf.k isá ;u wd.ugo uy;a fia ,eÈhdjlska lghq;= lrñka ke;s neß Woúhg ;u fm!oa.,sl Okfhka Wmldr lrñkao udkj odhdfjka hq;=j lghq;= l< l;la‌ ;ud úiska ljd fmdjd msßisÿ l< nÆ megjl= imd lEu ksid udi y;lg miqj n,j;a f,i frda.;=rj frday,a.; lr Èk ;=klska wjika yqia‌u fy<Sfï isoaêhla‌ miq.shod rd.u W;=re fld<U Ysla‌IK frdayf,a§ meje;s mYapd;a yÈis urK mÍla‌IK idla‌Is úNd.hl§ wkdjrKh úh'


rd.u Ysla‌IK frdayf,a yÈis urK mÍla‌Il idu úksiqre tÉ' m%shxlr ,d,a uy;d yuqfjys meje;s fuu yÈis urK mÍla‌IKfha§ idla‍Is ÿka msámkf.a fcdaYma T.ia‌áka m%kdkaÿ 62 uy;d ,ndÿka idla‌Is wkqj ñhf.dia‌ we;af;a msámkf.a fïß m%kdkaÿ kue;s 71 yeúßÈ wújdyl ldka;djls' weh fld<U uy k.r iNdfõ h;=re f,aldjla‌ f,i /lshdj fldg úY%dñlj miqjkakshls' uy f.or fidhqre fidhqßhka iuÛ fjfik weh uy u. w;r uxj isák n,,a megõ nÆ megõ ;u ksjig f.k f.dia‌ Tjqkag id;a;= imamdhï fldg kdjd msßisÿ lsÍu isß;la‌ lr f.k isá ;eke;a;shla‌ nj;a óg udi y;lg muK fmr tf,i f.k .sh nÆ megjl= id;a;= imamdhï lrñka isáh§ tu nÆ megjd ñh.sh ;eke;a;shf.a ol=Kq w; je,ñgg Wäka imd ld we;s nj;a tu wjia‌:dfõ§ f.dv ms<shï lr isáh§ óg Èk lsysmhlg fmr nÆ megjd imd lE ia‌:dkfha we;sjQ fõokdjla‌ ksid iSÿj úch l=udr;=x. wkqia‌urK frday,g .sh wjia‌:dfõ§ tu frdayf,ka fuu frda.S ;eke;a;shj rd.u Ysla‍IK frday,g udrelr tjd tys 21 jdÜ‌gqjg we;=<;a lr we;' miqj fuu ;eke;a;sh Ôú;la‍Ihg m;aj we;'

fuu urKh ms<sn|j mYapd;a wêlrK ffjoH mÍla‍IKh rd.u Ysla‍IK frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß iuka úrj¾Ok uy;df.a Wmfoia‌ u; iyldr wêlrK ffjoH ks,OdÍ iuka .ïukams, uy;d úiska isÿlr ;snQ w;r ksYaÑ;j c, NS;sld frda.ho hkak oek .ekSu i|yd isref¾ wjYH fldgila‌ fnd/,a, ffjoH mÍla‌IKd.drh fj; fhduq fldg we;' n,a,l= n,,l= imd lE úg f.dv ms<shï fkdlr rcfha frday,l§ ksis m%;sldr ,nd .; hq;= nj yÈis urK mÍla‌Il yd wêlrK ffjoHjre wjOdrKh lr isá;s' cd)we, fmd,sisfha fmd'ie' ^25282& tÉ' hQ' nKa‌vdr uy;d idla‌Is bÈßm;a lrk ,o w;r ffjoH mÍla‌IK jd¾;dj ,efnk ;=re újD; ;Skaÿjla‌ m%ldY lr we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY