Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

f¾.= nÿ fkdf.jd kS;s úfrdaë f,i furgg jdyk fldgia wdkhkh lr jdyk ilia lr wf<ú lrk uyd mßudK wdh;khla ñkqjkaf.dv m%foaYfha§ jeg¨ j,dk ¥IK u¾ok tallh iy f¾.=j tys ;sî kS;s úfrdaë iqmsß jdyk 54lao tys l<ukdldrjrhdo w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fudag¾ ld¾ 29" Ôma r: 22" jEka 2la iy iïmQ¾K fkdlrk ,o jEka r:hla iy ;j;a jdyk fldgia /ila ta w;r ;sî we;'

fï kS;s úfrdaë jdyk wdkhkh ksid rchg isÿ ù we;s mdvqj remsh,a fldaá ;sia fol blaujk njg f¾.=j isÿ l< mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

ksfhdacH fmd,siam;s rkau,a fldä;=jlal= uy;dg ,enqKq f;dr;=rlg wkqj fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;df.a Wmfoia iy iDcq wëlaIKh hgf;a mdkÿr j,dk ÿIK u¾ok tallh uÛska ta iïnkaOj mÍlaIKhla isÿ lr ;sìKs'tu úu¾Ykhg wkqj j,dk ¥IK u¾ok tallfha ks,OdÍka lKavdhula úiska ñkqjkaf.dv l¾udka; mqrfha msysgd we;s fuu jdyk wdkhksl jHdmdßl wdh;kh fj; f.dia ksÍlaIK rdcldÍ isÿ lr ;sfí'

tys§ wkdjrKh ù we;af;a jdyk fldgia tl;= lr iïmQ¾K lr úls”ug ;nd ;snQ jdyko tkaðka iú fkdlrk ,o jdyk iy úls”fuka miq kej; ndrfok ,o jdyk tu wdh;kfha we;s njh'

fï iïnkaOfhka f¾.=j u.ska ,nd.;a f;dr;=re u; fï ‍ia:dkh uÛska f¾.= úu¾YK lghq;= wjika lsÍug fmr yd Y%S ,xld f¾.=j úiska wod< fudag¾ r: wu;r fldgia ksoyia lsÍug fmr tu jdyk iud.u úiska fudag¾ r: wu;r fldgia tl,ia lr mQ¾K fudag¾ r: f,i foaYSh fjf<| fmd<g úls”u uÛska ‍f¾.= wd{d mk; nrm;< f,i W,a,x>Kh lr ;sfí'

fï f;dr;=re wkdjrKh lr .ekSfuka wk;=rej j,dk uOHu ¥IK u¾ok tallh uÛska ñkqjkaf.dv ufyaia;%d;a wêlrKh fj; lreKq jd¾;d lr ,nd.;a fidaÈis jfrka;=jla u; f¾.=fõ uOHu úu¾Yk ld¾hdxYfha ks,OdÍka lKavdhula iuÛ taldnoaO ù fmf¾od tu wdh;kh jg,d fidaÈis lr ;sìKs'

uyck;dj úiska ñkqjkaf.dv fjysl,a ,xld m%hsjÜ ,sñgâ kue;s wdh;kh uÛska jdyk ñ,§ f.k tu jxpksl l%shdjg yiq ù we;akï ta iïnkaOj mdkÿr j,dk ¥IK u¾ok tallfha my; ÿrl:k wxlj,g oekqï fok f,i fyda meñK meñKs,s bÈßm;a lrk f,i oekqï fohs'

038 2 234 314   038 2 234 315

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY