Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

isiqka úisfokl=g jvd bf.kqu ,nk áhqIka mka;s i|yd n,m;a ksl=;a lsÍu" tu .=rejrekag n,m;a ,nd§u yd wëlaIKho isÿl< yels mQ¾K n,e;s wêldßhla msysgqùug cd;sl wOHdmk fldñiu fhdackd lrhs'

áhqIka mka;s muKla fkdj fm!oa.,sl mdi,a o fï wêldßh hgf;a wëlaIKh lsÍug fhdackd lr we;'

fï i|yd fm!oa.,sl wOHdmk yd Wmldrl ^áhqIka& wdh;k wêldß mk; kñka wêldßhla msysgqùugo fhdackd lrk nj cd;sl wOHdmk fldñifï iNdm;s uydpd¾h ,laIauka ch;s,l ,uõìu,g mejeiSh'

áhqIka fyj;a Wmldrl mka;s l%uh j;auka wOHdmk rgdfjka neyer l< fkdyels neúka th úêu;aj mj;ajdf.k hEug;a" .=Kd;aul Ndjh wdrlaId lr.ekSug;a" isiq isiqúhkaf.a wdrlaIdj ;yjqre lsÍug;a lghq;= lsÍug ld,h t<eö we;s ksid fujeks fhdackdjla jeo.;a jk njo fyf;u lSfõh'

fndfyda Wmldrl mka;sj, isiqyq úisfokl=g jeäfhka isá;s' we;eï tajdfha oyia .Kkls' fï .=rejrekag we;eul= idudkH fm< idud¾:h mjd ke;ehs jd¾;d ,eî we;' tfukau uQ,sl fi!LH myiqlï mjd fkdue;' isiq isiqúhkaf.a wdrlaIdj .ek;a m%Yak ;sfí hehso iNdm;sjrhd lSh'

fm!oa.,sl mdi,a iy Wmldrl mka;so áhqIka .=rejrekao ,shdmÈxÑ lr b.ekaùfï n,m;a ksl=;a lsÍu" wdodhï nÿ f.ùu" fi!LH mÍlaIljrekag fukau fmd,sishgo jßka jr fï wdh;k mÍlaId lsÍug wjia:dj ,nd§u" m<d;a md,k wdh;k yd fiiq rdcH wdh;k iuÛ in|;d we;slr,Su" fmdÿ myiqlï imhk wdh;k iuÛ in|;d ;yjqre lsÍu o fï wêldßfhka isÿl< hq;= njo iNdm;sjrhd lSfõh'

rd;%s y; wg jk;=re we;eï Wmldrl mka;s mj;ajkjd' tajd wjidkfha isiq isiqúhkag ksfjia lrd hEug jkafka rd;%s ld,fha§h' fuys§ úfYaIfhka Tjqkaf.a wdrlaIdj .ek j.lSu ;ukag mejfrk nj fmd,sish jßka jr fldñiug fmkajd § ;sfnkjd' fujeks wêldßhlska mka;s meje;afjk ld, iSudj .ek mjd kshuhka mekúh yels njo mejiQ iNdm;sjrhd fï woyia .ek fmd,sisfha Wiia ks,Odßka mjd fldñiug m%Yxid lr we;ehso lSfõh'

fldñifï jd¾;dj ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak fj; bl=;a n%yiam;skaod Ndrÿka nj;a cd;sl wOHdmk o¾Ykh l=ula úh hq;=oehs olajñka fhdackd 180la muK we;=<;a jk jd¾;dj iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd §¾> fõ,djla lreKq úuiQ nj;a uydpd¾h ,laIauka ch;s,l mejeiSh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY