Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ksmqka rkaislf.a iqmsß mkaÿ hEùfuka cjh ,o Y%S ,xld jhi wjqreÿ 19 ka my< fhdjqka l%slÜ‌ lKa‌vdhu ;=kafldka l%slÜ‌ ;r.dj,sfhaa meje;s wjika ;r.fhka i;aldrl ol=Kq wm%sld lKa‌vdhu ,l=Kq 77 lska mrdch lrñka YQr;dj Èkd .;af;ah'

;r.fha m<uqfjka mkaÿjg myrÿka Y%S ,xld ms,g mkaÿjdr 44'5 l§ ish,a, oeù /ia‌lr.; yelsjQfha ,l=Kq 156 la‌ muKs'

ch.%yKh i|yd wvq ,l=Kq ixLHdjla‌ yUdhefï wNsfhda.h wmyiq ;;a;ajhlg f.kd Y%S ,xld  fh!jkfhda ol=Kq wm%sld bksu mkaÿjdr 32'4 la‌ ;=< ,l=Kq 79 lg iSud lf<ah'

tys§ Y%S ,xld ms, by<ska Tijd ;enQ ksmqka rxisl mkaÿjdr 7'4 la‌ hjñka m%;sjd§ lvqÆ 5 la‌ ;uka i;=lr.;af;a úfoia‌ lKa‌vdhulg tfrysj jd¾;dl< ish fyd|u mkaÿ hEùu igyka lrñks'

ta;a iu. iuia‌; ;r. 5 lg iydNd.S jQ fyf;u tys§ lvqÆ 17 la‌ ì|fy,d ;snqKs' ta fya;=fjka ;r.fha ùrhd iïudkh fukau ;r.dj,sfha ùrhd iïudkfhkao fyf;u msÿï ,eîh'

Y%S ,xld msf,a uq,a fm< ms;slrejka yh fokdgu ,l=Kq 20 iSudj miq lsÍug fkdyels jk w;rjdrfha 7jeks ms;slrejd jYfhka msáhg msúi lKa‌vdhfï jeäu ,l=Kq ,dNshd njg m;ajQ wfYaka nKa‌vdr w.kd ,l=Kq 33 la‌ /ia‌lr .;af;ah' mkaÿ 65 l§ jd¾;d jQ wod< ,l=Kq ixLHdj y;f¾ myr ;=klska j¾Kj;a úh'

flfia kuq;a ;r.dj,sh mqrd ,l=Kq w;r isá Y%S ,xld kdhl wúYal m%kdkaÿg fï ;r.fha§ /ia‌lr.; yelsjQfha ,l=Kq 9 la‌ muKs'

ch.%yKh lrd msáhg msúis ol=Kq wm%sld lKa‌vdhfï uq¿ ,l=Kq ixLHdj 19 la‌ jk úg ,l=Kq 5 la‌ /ia‌lrf.k isá jekaä,a ula‌fjgq ojd.ksñka lvqÆ ovhu wdrïN l< rkaisl 6 jeks mkaÿjdrfha ;=kajeks mkaÿfõ§ fciS l%sia‌àkaj iy 10 jeks mkaÿjdrfha wjika mkaÿfõ§ î%Ü‌ia‌fla ojd.ksñka ol=Kq wm%sld uq,afm< ì| oeuqfõh'

tu id¾:l wdrïNh wLKa‌vj mj;ajd.;a ksmqka rxisl m%uqL Y%S ,xld fhdjqka mkaÿ hjkafkda ol=Kq wm%sld lKa‌vdhu mrdchg weo ouñka ,l=Kq 79 lg iSud lf<ah'

tys§ tlÿ ol=Kq wm%sldkq mkaÿ hjkafkl=gj;a ,l=Kq 20 iSudj bla‌ujd hdug fkdyels ùu úfYaI;ajhla‌ njg m;aúh'

,l=Kq igyk

Y%S ,xld lKa‌vdhu mkaÿjdr 44'5 la‌ wjidkfha ish,a, oeù ,l=Kq 156 hs' ^wfYaka nKa‌vdr 33" l%sIdka wdrÉÑf.a 15" m%ùka chúl%u %^fkdoeù& 20" rYañl ä,aYdka 15" rewdka ä ia‌jd¾â 3$30" flkka ia‌ñ;a 2$29&

ol=Kq wm%sld lKa‌vdhu mkaÿjdr 32'4 l§ ish,a, oeù ,l=Kq 79 hs' ^ue;sõ î%Ü‌ia‌fla 13" jEka fgdkav¾ 11" ä la‌,¾la‌ 16" ksmqka rxisl 5$19" m%ùka chúl%u 2$13" yÍka ùrisxy 2$5&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY