Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


nÿ,a, n,d hk rd;%s ;eme,a ÿïßfha fndaïnhla‌ ;sfnk njg fmd,sish fj; wi;H f;dr;=rla‌ ,nd §fï fpdaokdj u; fldgqj fmd,sish u.ska w;awvx.=jg .;a oywg yeúßÈ mdi,a YsIHdj remsh,a ,la‍I foll YÍr wem u; uqod yßk f,i fldgqj ufyia‌;%d;a ,xld chr;ak Bfha ^04 jeksod& ksfhda. l<dh'


fuys§ ufyia‌;%d;ajßh fuu mdi,a YsIHdjg oeä f,i wjjdo l< w;r wef.a foudmshkag o ;u ÈhKsh flfrys óg jvd wjOdkhlska isák f,i wjjdo lr ;sfí'

fuu mdi,a YsIHdjf.a fmïj;d ñ;=rka msßila‌ iuÛ bl=;a 26 jeksod nÿ,a, n,d hk rd;%s ;eme,a ÿïßfhka yegka m%foaYfha pdßldjla‌ heug iQodkï lrf.k isg we;' fuu pdßldj heug mdi,a YsIHdj leue;a; m< lr ke;'

mdi,a YsIHdj ;u fmïj;df.a úfkdao pdßldj k;r lsÍfï wruqfKka Tyq ñ;=rka iuÛ yegka n,d .uka .ekSug kshñ;j ;snQ ;eme,a ÿïßfha fndaïnhla‌ ;sfnk njg fmd,sishg oekqï §ula‌ lr ;snQ nj mÍla‍IKj,ska fy<s ù ;sfí'

mdi,a YsIHdj 119 yÈis weu;=ï tallh fj; weu;=ula‌ ,nd § mjid we;af;a ;uka nÿ,a, n,d hk rd;%s ;eme,a ÿïßfha .uka lrk ;reKshla‌ nj;a" ;uka wi, isá mqoa.,hl= fjk;a whl= iuÛ ÿrl:kfhka l;d lr nÿ,a, ÿïßfha fndaïnhla‌ iúl< nj mejiQ nj ;ukag weiqKq nj;ah'

tu f;dr;=r ie,ùfuka miq fldgqj ÿïßh ia‌:dkhg meñKs fmd,sish iy úfYaI ld¾h n<ldh nÿ,a, n,d heug ;snQ rd;%s ;eme,a ÿïßh oeä mÍla‍Idjg ,la‌ l<y'

tfy;a iellghq;= lsisjla‌ fidhd .ekSug fmd,sish iu;a fkdùh' yÈis weu;=ï wxYhg ,enqKq ÿrl:k weu;=u ms<sn|j iel my,l< fldgqj fmd,sish ta ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ fy<s jQfha fuu f;dr;=r wi;H tlla‌ njh'

fld<U Èidj Ndr ksfhdacH fmd,sia‌m;s ,,s;a m;skdhl uy;df.a Wmfoia‌ u; mÍla‍IK meje;ajQ fldgqj fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s .=Kr;ak uy;d we;=¿ ks,OdÍyq fuu weu;=u ,ndÿka ;reKsh fidhd .;ay'

lsߢje, m%foaYfha mÈxÑ ;reKsh 18 yeúßÈ úfha miqjk mdi,a YsIHdjls' weh fï jif¾ w'fmd'i Wiia‌ fm< úNd.hg fmkS isàug kshñ;j isák YsIHdjls'

fldgqj ufyia‌;%d;ajßh jeäÿrg;a m%ldY lr we;af;a fuu YsIHdj lr we;s jro b;du nrm;< tlla‌ nj;a weh wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isák ,dnd, YsIHdjla‌ ksid wjjdo lr wem u; uqod yßk nj;a h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY