Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS


hdmkh Èia;%sla ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S kvrdcd rúrdÊ >d;kh iïnkaOfhka fpdaokd t,a, ù isá nqoaê wxY ks,OdÍka ;sfokd we;=¿ ú;a;slrejka miafokd ksfodiafldg ksoyia lsÍug fld<U uydêlrKh wo w¨hu ksfhda. l<d'


fld<U uydêlrK úksiqre uks,d,a ffjoH;s,l fuu ksfhda.h ksl=;a lf<a kvqj úNd. lsÍu i|yd m;al< úfYaI cQß iNdfõ talu;sl ;SrKh ie,ls,a,g .ksñka'

kvqfõ idlaIs úu¾Ykh lsÍfï§ ú;a;slrejka ksjerÈlrejka f,ig jk ks.ukhlg talu;slj t<ô nj idudðlhska y;a fofkl=f.ka iukaú; cQß iNdfõ iNdm;sjrhd uydêlrKfha§ m%ldY l<d'

flfia fj;;a fuu kvqfõ m<uq ú;a;slre oekg ñhf.dia we;s neúka fuu ;Skaÿj Tyqg wod< fkdjk njhs m%ldY flrefKa' kvqfõ m<uq idlaIslre f,ig rcfha idlaIslrefjl= jk m%S;s úrdÊ ukïfmaß kue;a;d kïfldg ;snQ w;r Tyq ckdêm;s wdrlaIl fldÜGdifha fmd,sia fldia;dm,ajrfhl= f,i rdcldÍ l< mqoa.,fhla'

kvqfõ ú;a;slrejka tu >d;khg yjq,a jQ njg  rcfha idlaIslre wêlrKfha§ idlaIs ,nd § ;snqKd' ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; iy oKav kS;s ix.%yh hgf;a jk fpdaokd 5la hgf;a pQÈ;hskag tfrysj kS;sm;sjrhd wê fpdaokd f.dkq lr ;snQ njhs fk;a ksjqia wêlrK jd¾;dlre mejiqfõ' ta w;ßka kvqjg fmkS isáfha m%idoa pkaok l=udr" .dñ” fifkúr;ak iy m%§ma pdñkao kue;s ;sfokd muKhs' Tjqka kdúl yuqodfõ ysgmq nqoaê wxY ks,OdÍka jkjd'

fiiq pQÈ;hska ;sfokd jk m,.idñ iqf¾Ia" isjldka;ka úfõldkkaoka iy frdhsiagka gqfiaka kue;s ú;a;slrejka wêlrKh u.yßñka isá w;r Tjqka fkdue;sj kvq úNd.h isÿflreKd' tf,i wêlrKh u.yßñka isá ú;a;slrejka ;sfokd t,a'à'à'B' ixúOdkfhka fjka jQ lreKd md¾Yajfha idudðlhska njhs mejfikafka'

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S kvrdcd rúrdÊ iy Tyqf.a ßhÿrd >d;kh flrefKa 2006 jif¾ fkdjeïn¾ ui 9 fjksod kdrdfyakamsg m%foaYfha§hs' fuu kvqj wêlrK ksjdvq ld,iSudj o fkd;lñka wLKavj úNd.hg .ekqKd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY