Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

jeäysáhkaf.a fukau mqxÑ orejka w;r;a buy;a ckm%sh;ajhla Èkd.;a;= ta .S;h .dhkd lrkafka ljqo lsh,d wuq;=fjka u;la lr, fokak wjYH keye' .dhkfhka jf.au rx.kfhkq;a ck;dj jiÛ lr.;a;= Tyq §md,a is,ajd' 

fï jkúg §md,a wikSmù isák nj miq.sh ojil wmg oek.kak ,enqKd' ta .ek jeä úia;r fydhdf.k hoa§ wmg oek.kak ,enqKd" wms Tyq .ek fï igyk ;sfhk fudfydf;a §md,a fld<U cd;sl frday‍f,a 27 jeks jdÜgqfõ m%;sldr ,nñka isákjd'f,vla ÿlla yeÿku ta .ek ys; ys;d ta ;=<u Ôú;h fldgqlr .;a;= wh bkakjd' ta;a §md,a wm weu;=fõ iqmqreÿ iqyoYS,S núka' blaukska iqj fj,d wdfhu;a ;ukaf.a risl msßi w;rg hkak Tyq weÛs,s .kskjd' iqyo l;dny w;f¾ wms §md,af.a frda.S ;;a;ajh .ek f;dr;=re úuiqjd'

“oekg udi lSmhlg l,ska ;uhs uQ,sl frda. ,laIK u;=jqfKa' uq,skau weÛ ßfokakg mgka .;a;d' iqmqreÿ úÈhg uf.a l,d lghq;=j, fhÿKd' Th w;f¾ ‘islshqßá iskak;ïì’ kdgHh lrkak fld<ôka neyerj hkak jqKd' tod o¾Ykh ;snqfKa wgl,ïmkak m%foaYfha' ta w;r ;uhs uf.a frda.S ;;a;ajh W;aikak jqfKa' ffjoHjre m¾fhaIK l<d' ug ;sfnkafka wlaudj iïnkaO frda.S ;;a;ajhla nj oek.;af;a Bg miafia”

§md,a f,vjqKd lsh, oek.;a;= fudfydf;a mgka Tyqf.a iqjÿla n,kak wd hd¿ ñ;%fhda" ifydaor l,ldlrefjda jf.au risl msßi wdorfhka isysm;a lrk nj Tyq mejeiqjd' ta jf.au ;ud fjkqfjka wemlemù lghq;= lrk ìß|" uj we;=¿ kEoEhskaj;a Tyq isysm;a lrkak wu;l lf<a keye'

“l,d f,dalfha f.dvla wh ug l;dlr,d iqjÿla weyqjd' uu ks;ru hd¿ ñ;%fhda jglrf.k Ôj;ajqK flfkla' ta yskaod uu leu;shs hd¿fjda tkjdkï' ta;a b;ska fï mj;sk ;r.ldÍ iudc rgdj yuqfõ yefudau ld¾hnyq,hsfka' ÿrl:kfhka yß ug l;d lrk flfkl=g 0773087776 uf.a wxlhg l;d lrkak mq¿jks”

§md,a n,df.k bkafka blaukska iqjfj,d wdfhu m%ix. fõÈldjg tkak' ta jf.au Tyq l< wÆ;a ks¾udKhla .ek;a §md,a fï fj,dfj u;la l<d'

Ôú; jkikd
wms ke;sfjk
idlal=fõ i,a,s .s,k
woaNQ; udrhd ljqo'''@

isysh úl,a lr,
wms;a tlal ysgmq whj
wfka wfmka wE;a lrmq
fnda;‍f,ag jy,a fjuqo

“u;ameka yskaod jákd Ôú; ke;sfjkjd' ta h:d¾:h jegfykafka u;amekska f,v we|g jegqKu' ta;a t;fldg mud jeähs' uu fï mKsjqvh iudchg fokak wmQre .S;hla l<d' tal;a ck;dj w;g m;alr, ;sfhkafka'

T¿j ;Èka krla fjÉp
ñksiaiq msßila yeÈÉp
wreu mqÿu rgla ;sfhkj ´hs''''
uy uqyqÈka jg flßÉp
wU f.ähl yevh fjÉp
talg'' ure kula lshkj ´hs'''
ta rfÜ ñksiaiq
;kslr fl<skafka msiaiq''''

wdßhjxY l=,;s,l

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY