BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

Facebook එකෙන් ඉස්කෝලයක් වෙනස් කළ තිලිණි මිස්ගේ වැඩ

fldfyduo fï l;dj mgka .kafka@ ys; tfyg fufyg rjqï .ykjd' <Õ b|ka n,ka bkak fldams fldamafma ÿï uqyqKg úislrkjd' f,dl= irirhl=;a tlal uyd jeiaila lvx jefgkjd' Tkak uf.a ys; ÿïnr lkao Èydg .ukla hkjd' Wvq ÿïnr b|,d khd jx.= mdf¾ ;,.=fKa fydhdf.k my<g nysk weis,a,l u;lhla fïl'' mqxÑ u;l lene,a,la' yßhg tfyg fufyg Èiafka úislrk mqxÑ ùÿre lene,a,la jf.a' idßhla we|.;a; ldka;djla bial+áhl lkao my<g hkjd' fï ;s<s‚ fkao@ uf.a u;lh m%Yak lrkjd' weh iq<Õla jf.a hkak hkjd' weh ug uq,skau kï uqK.eyqfKa uqyqKq fmdf;ka'' weh ;s<s‚ k§ld Ie,aúka' .=rejßhla' is;a;r yoj;la tlal l÷ w;r ÿIalr Ôú; f.jk <uhs fidhdf.k .sh .=rejßhla' wehf.a .=re Ôú;h wo ojfia wksla fndfyda .=re Ôú;;a tlal n,kfldg wyihs fmdf<djhs jf.a' kqjr jej rjqug <xj f.jkak ;snqKq iqjodhl f.or Ôúf;ag iuq§,d weh l÷ w;f¾ fkdfmkS hkjd' ta l÷ w;f¾ ;j;a lkaola weh' tl me;a;lska ÿïnr óuqf¾' wksla me;af;ka úhka., Wv., fofndlal' fï ÿïnr ñáhdjf;a l÷ w;f¾ ñys÷fï Ôúf;a yßu ÿIalrhs' lkao Wvg hkak hkak ´kE ioaoka; l=,fha uy.yla jqK;a iq<Õg Tfrd;a;= fokak lkdgqfjkjd jf.a fufya ñksia Ôú;;a lkdgqfj,d' uu ;s<s‚g l;d l<d' fu;ekska miafia ,shfjkafka l÷ w;f¾ mqxÑ u,a f.duq wiafia .=uq .=uq .dk wef.a Ôúf;a'

Wiia fm<ska

—uu uq,skau Wiiafm< lf<a Ôj úoHd wxYfhka' ta wdidjg fkfjhs ;d;a;df.a n,lsÍug' uf.a mdi, kqjr uyudhd úoHd,h' ug uq, b|,du wd¾áiaÜ flfkla fjkak udr wdidjla ;snqfKa' ;d;a;d leu;s jqfKau keye' ug Ñ;% fyd|g mq¿jka' mqxÑ ldf,a b|,du Ñ;%h;a tlal ;uhs Ôj;a jqfKa' fldfyduyß Wiiafm< f*,a jqKd' wka;sug wdfh;a udi 6lska Wiiafm< l<d' wd¾Üj,ska' ta ;=kla .;a;d' kqjßka 15 jqKd' ,xldfjkau 115 jqKd' ;d;a;d ta;a leu;s jqfKa keye *hska wd¾Ü ;sfhk leïmia tllg uu hkjdg' fmardfo‚h leïmia tl f.org <Õ;a ksid wka;sug 2006 fmardfo‚hg we;=¿ jqKd' m<uqjeks wjqreoafoa úIhla úÈyg Ñ;% l<d' B<Õg b;sx mqrdúoHdj úfYaI Wmdêhla l<d' leïmia tfla wjqreÿ 4u neÉ fgdma jqKd'˜

fïl ;uhs ;s<s‚f.a ÿïnrg jegqKq mdf¾ u. i,l=Kq' fldfydu yß ;s<s‚ 2012 ú;r w;a;k.,af,a w,j," t<dr fidfydk" fidaudj;sh jf.a ;ekaj, mqrdúoHd leŒï lghq;=j,g;a tl;=fjkjd' fu;ekska cd;sl Ys,am iNdjg hk ;s<s‚ 2014 fkdjeïn¾ 17 Ys,am iNdjg iuq§,d fkdjeïn¾ 18 Wvqÿïnr lyg<shoao pQ,dNh oaú;Shsl biafldaf,g tkjd Ñ;% .=rejßhla úÈhg'

—we;a;gu fïl yßu ,iaik me;a;la' fldhsme;a; ne¨‍j;a ,iaik l÷ Èh we,s" fy,au¿ l=Uqre' yenehs yßu ÿIalrhs' .=re ksjdihlaj;a keye' biafldaf,a tl me;a;l .erç., lkao" wksla me;af;a óuqf¾ Wvfj, mdr' ÿru me;a; lfndaks,a,' biafldaf,a b|,d lsf,daóg¾ 7la ú;r' <uhs ta;a mhska tkjd' fï biafldaf,g Wvqÿïnr gjqka tfla b|,d lsf,daóg¾ 9la ú;r ;sfhkjd' uu uq,skau udi 3la ú;r f.or b|,d wdjd' kqjßka 5g tkak ´kE' ta wdj;a uq,a mSßhÙ tl lÜ fjkjd' wka;sug biafldaf,a <Õ f.orl fndaÙ jqKd'˜

myiqlï f.dvla tlal Ôj;a jqKq Ôúf;ag úrduhla §,d ;s<s‚ l÷ w;f¾ biafldaf,a udhsfï f.orl k;rfjkjd' 6;a 13;a w;f¾ <uhs 400la ú;r fï biafldaf,a wl=re lrkjd' idudkHfm<" Wiiafm< m%;sM, jqK;a fï úoHd,fha t;rï fyd| keye' talg fï <uhs ú;rla fkfjhs wms yefudau j.lshkak ´kE' .‚;h ke;sj idudkH fm< iu;aùfï m%;sY;h 78]la' yenehs .‚;h tlal 44]l uÜgula ;uhs ;sfhkafka' yenehs wo ;s<s‚,d fï uykais fjk úÈy oelaldu fï w;S;h fjkiafjhs lsh,d iqnjd§j ys;kak mq¿jka' ksoyia ksoyia lsh,d wms Wv ood fnda,a .yk wOHdmkh .ek wms kej; fï ;s<s‚ jf.a .=rejrekaf.a weiaj,ska n,kak ´kE'

ÿIalrhs ÿIalrhs

—we;a;gu fï <uhs yßu ÿIalr Ôú;hla f.jkafka' lk fndk foaj,a .;a;;a yßu iSñ;hs' YÍrhg ´kE fmdaIKh fï <uhskag yßu wvqfjka ;uhs ,efnkafka' wms ys;uq fï lkafkg ;d;a;d jjkafka fndaxÑ lsh,d' t;fldg ta udi áfla È.gu fndaxÑhs n;=hs ;uhs' iuyr <uhs biafldaf,a weß,d f.or .sysx Whdf.k ;uhs lkafka' wms úkao myiqlï iem ikSmj,ska oYuhlaj;a fï <uhskag ,efnkafka keye' <uhskag nqoaê j¾Okh ´kE' lsisu fmdaIKhla fï wdydrfõf,ka ,efnkafka keye' ta ksid <uhs iajNdjfhkau w,ihs' wksl fï l÷ wiafika <uhs mhska biafldaf,g tkafka' ta tkfldg ndf.g ueß,d jf.a' b;ska fldfyduo bf.kSug ys; fhdokafka… <uhs Wfoag l,kaf;a od,d jefgk wjia:d tfyu ´kE ;rï ;sfhkjd' ojila uf.a fkÜfnda,a àï tfla bkak olaIu .eyekq <ufhla fndaf,a w,a,kafkau keye' uu weyeõjd wehs mqf;a lsh,d' W;a;rhla keye' uu weyeõjd Wfoag lEjo lsh,d' keye lsõjd' ?g lEjo lsh,d weyeõjdu lsõjd n;=hs ue,a¨‍ul=hs lEjd lsh,d' udmshkag jqK;a orejkag W.kajkak tÉpr Wjukdjla keye' iuyr udmsfhda bkakjd orejd biafldaf,a wdjdo lsh,d okafka keye'˜

;s<s‚ wl=re W.kajk mdif,a <uhskaf.a Ôú;h wOHdmkh;a tlal .;fjkafka fufyuhs' yenehs fï lsisfoalg fï u,a lel=¿ m<s keye' fï l÷ w;f¾ weúo .sh f,dl= ñksiaiq yomq w;S;h ;uhs fï' fï ñksiaiq fjk rgla b,a,kafka keye ;uhs' yenehs fld<U wms fï ñksiaiqkag ÿïnr l÷ udhsï lr,d fjku rgla ;uhs yo,d §,d ;sfhkafka' fld<U rfÜ <uhs jdykj, fyd| im;a;= od,d fyd| we÷ï we|,d biafldaf,g hkfldg ÿïnr rfÜ <uhs oe,sl=Kq we÷ï we|f.k im;a;= ke;sj Thj,ska lrjgla .s,s,d w,s jki;a;= u.Er,d biafldaf,g tkjd' ta wiafia ;s<s‚ jf.a .=rejre fï ÿIalr rfÜ <uhs oek W.;a;= lr,d f,dalh fmkakkak uykais .kakjd' fïl ;uhs fï f,dal fofla fjki' fï jf.a fjkia rgj,a f.dvla tl;=fj,d yeÿKq f*vf¾Ikhla ;uhs ,xldj lshkafka' yß ta l;dj me;a;lg úislr,d wdhs;a huq ÿïnrg'

j;=r fm%dfclaÜ

yeu;eku ks,a,' yeu;eku Èh msß Th we< fõ,s' tfyõ tfla fï ÿïnrg j;=r fm%dfclaÜ ulaflfghs@ ug tfyu ys;=Kdg fï j;=r l;dj ÿïnr ks,a lefÜg j;=r jf.a meyeÈ,sj okafka ;s<s‚'

˜we;a;gu uu fï biafldaf,g tkfldg fï biafldaf,g j;=r ;snqfKa keye' uu fïl t*aî ^uqyqKq fmdf;a& tfla oeïud' hy¿fjda lsõjd fm%dfclaÜ tl mgka .ksuq lsh,d' uu iïnkaëlrK lghq;= l<d' wms fldfydu yß biafldaf,g ,Sg¾ 5000 gexlshla wrf.k .erç., lkafoa udr;a;,dj W,am;ska ng od,d j;=r f.fkkjd' lsf,daóg¾ 2la ú;r fjkak ng t¨‍jd' B<Õg leä,d ;snqKq biafldaf,a k< <s| yeÿjd'˜

;s<s‚ ñiaf.a jev fu;ekska k;rfjkafka keye'

;s<s‚ orefjd;a tlal l÷ k.skjd' fkÜfnda,a .ykjd' kdgH lrkjd' l%shdldrlï f.dvhs' ta wiafia biafldaf,a Ñ;% .=rejßh úÈhg Ñ;% mka;shl=;a mgka .kakjd'

—uu fufyg weú;a 6 jif¾ orejkag Ñ;% mka;shla mgka .;a;d' oeka ta orefjda wjqreoaola Ñ;% bf.kf.k 7 jirg weú,a,d' uu Ñ;% W.kajkjdg wu;rj 6-11 jirj,g b;sydih W.kajkjd' we;a;gu fyd|g Ñ;% w¢kak mq¿jka olaIfhda bkakjd' relaIdka lsh,d mqf;la bkakjd Ñ;%j,g yßu olaIhs' w¢kak" j¾K Ndú;h jf.a foaj,a fyd|gu fyd|hs' fï <uhskaf.a f,dalh yß mqxÑhs' fï l÷j,ska tydg fï Ôú; foaj,a olskafka keye' talhs ;sfhk .eg¨‍j' uu .sh wjqreoafoa 10 jir mka;sh Ndrj ysáhd' b;sx uu yeu <ufhl=f.au jf.a f.org .shd' tl <ufhla bkak me;a;g .shd' ta bkak me;a;g lshkafka fmdama msáh lsh,d' yßu ÿrhs' l÷ k.soa§ug ys;=Kd uu ueß,d jefghs lsh,d' ta <uhd uyd Thlska tf.dvfj,d ;uhs biafldaf,g tkafka' im;a;= fol Tfhka fuf.dv f.orl ;sh,d ;uhs f.or hkafka' iuyr <uhskag w,s mdrg wd ojig biafldaf,a tkak fjkafka keye' fufya <uhs .‚;hg ÿ¾j, ksid wfma frdaIdks ñia yji mka;s lrkjd' w,s tk ojiaj,g orejkag mka;sj,g tkak neye'˜

;s<s‚ ojila uqyqKq fmd;g yß wmQre f*dfgda tlla uqodyßkjd' tafla lemaIka tl fufyuhs…'' —fï l%sIaKd' ks;ru jiaoKavla wf;a ;shka bkak ksihs uu wdof¾g l%sIaKdg ‘l%sIaKd‘ lshkafka' ^ta lshkafka fuhd ;uhs wfma biafldaf,a jiao~q jdolhd& fï ojiaj, fufy l=Uqre mgka .kak jev' yeuodu yji wms kdkak hk fj,djg l%sIaKd fndaäu .dúka fï hlv f.dv;a olalf.k hkjd thdf. ;d;a;d tlal' tal olsk jdrhla .dfka ud;a tlal bkak wfma .Kka uevï frdIdkshdf. uhs,a biauhs,a fjkjd' ta fïfla jhsíf¾Ü tl <uhdg ydkshla ksid' fldfydu jqK;a fï nyq;rhl l;kaof¾…˜ fï úÈhg fï <uhskaf.a Ôú;j, ;sfhk ÿl iuia; iudchg lshkak ;s<s‚ myq.sh ldf,u uykais jqKd'

fkÜfnda,a fldaÉ

—uu fï biafldaf,g weú;a fkÜfnda,a àï tlla yeÿjd' yenehs .sh wjqreoafoa j;=r fm%dfclaÜ tlg uykais jqKq ksid fïlg lemfjkak neßjqKd' oeka fyd|hs <uhs mqyqKq fjkak tkjd' fï àï tlg 6 jif¾ b|,d 10 jir fjklï .eyekq <uhs bkakjd' B<Õg 8" 9" 10 jirj, msßñ orefjda bkakjd' wmsg msÜgkshla keye' ;sfhkafka .,a f.dvla' tksid uu biafldaf,a ñÿ, .;a;d' yenehs kshu È. m<, keye' yenehs <uhs fïjd y÷kajd ÿkakdu yßhg i;=gq fjkjd' .sh wjqreoafoa biafldaf,a iñ;s Ndrj ysáfha uu' uu <uhs tlal kdgH lrkak mgka .;a;d' uq,ska <uhs rÕmdkak wlue;s jqKd' yenehs oeka orefjda yß i;=áka fï foaj,aj,g tkjd' wksl fï yeu foalgu biafldaf,a m%skaism,a jf.au wksla .=rejre;a mqÿu iydhla fokafka' wms fï <uhs fldfydu yß by<g .kak ;uhs yokafka' yenehs wmsg fjkia lrkak neß wdl,am foaj,a ´kE ;rï fufya ;sfhkjd' iuyr <uhskag Wojq l<;a uõmsfhda tajd ndr.kafka keye' im;a;= ke;s <ufhl=g im;a;= folla ÿkakd lshkak" iuyr ;d;a;d flfkla tal yrj,d wdfh;a biafldaf,g tjkjd'˜

fï h:d¾:h fujeks ÿIalr ´kEu mßirhlg yßhg yß' yenehs fkdkj;ajd uykais jqfKd;a fï fjki lrkak wdudre keye' wjqreÿ 5l ÿIalr fiajhg tk f.dvla wh ;s<s‚,d jf.a fufyu uykais fjkafka keye' blaukg fudflla yß foaYmd,lfhla w,a,df.k udrefj,d hkjd' we;a;gu wjqreÿ 5u bkakjdo@ uf.ka ;s<s‚g m%Yakhla'

‘oekg kï 5g miafia;a bkak ;uhs ys;' uu f.dvdla leu;shs fï mßirhg' wksl fï <uhs ug yßu wdofrhs' fï <Õ§ uu nhsla tflka jegqKd' w;;a levqKd' f.dvdla <uhs we~qjd' wog;a <uhs ;uhs fnfy;a fydh,d f.k;a fokafka' ks;ru wykjd ikSmhso ikSmhso lsh,d' oeka ksjdvqjlg kqjr .sh;a bkak yßu wdudrehs' oeka Ñ;% we£u kï wvqfj,d' m%Yak ;snqfKd;a" Ôúf;ag ksoyila ke;sjqKdu ;uhs Ñ;% wefËkafka' oeka uu yß i;=áka iekiSfuka fufya bkafka'’

fï jf.a .ulg weú;a kd.ßl ldka;djla iekiSfuka bkakjd lshkafkau i;=gg fya;=jla' ;s<s‚ fï <uhskaf.a Ôú; iqj|j;a lrkak f,dl= jevla lrkjd' talg fï mqxÑ biafldaf,a úÿy,am;s jf.au wfkla .=rejre;a f,dl= iykhla iyfhda.hla fokjd' yeu ÿIalr ÿr neyerlu biaflda,j, .=rejre fufyu jevlrkjd kï fï <uhs f,dl= ÿrlg wrf.k hkak mq¿jka' ;d;a;d l=Uqre fldgk ldf,g mekai, me;a;lg úislr,d fj,g l=Uqrg ÿjkak fjk ixialD;sh tl /hlska fjkia lrkak wudrehs' wksl wfma foaYmd,lfhda ksoyia lsh,d wo wOHdmkh ksoyia lr,d me;a;lg úislr,d ;sfhkafka' tfyu ;;a;ajhl ;s<s‚ jf.a .=rejre l÷ ;rïu Wihs' ta jf.a Wi l÷ wo ysÕ tl ;uhs wo wmsg ;sfhk lrefï' áhqIka lv .=re fjf<kafoda wiafia ;s<s‚,d ta ksidu ùrfhda'

fla' ixÔj - rdjkd mqj;amf;ka
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID