BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

චියර් කරන්න ගිහින් පොලීසියෙන් බැණුම් අහලා ගුටිකාපු "පර්සි අන්කල්"

Y%S ,xld l%slÜ msf,a ;r.hla w;r;=r leurd ldpj,g ks;r yiqjk pß;hls" m¾is wkal,a' ieu úgu isxy fldäh;a w;e;sj isák Tyq l%slÜ l%Svlhka Èß.ekaùfï ‘l,djla’ f,djg ìysl< m%uqLhd yeáhg ye¢kaúh yelsh' miq.sh cQ,s 30 jeksod 80 jeks úhg md ;enq j,suqks fvkï m¾is ðïika fukaäia wfífialr uy;d f,dl= fmdä ld w;r;a m%p,s; ‘m¾is wkal,a’ f,isks' l%slÜ jika;hl miqjk fuiuh ;=<§ m¾is uy;d iuÕ Tyqf.a Ôú;fha wd.sh f;dr;=re úuikakg ri÷k wmg wjia:djla ,eì‚'

m¾is wkal,a wd .ukauÕ .ek fudlo ysf;kafk@

zzyßu wdvïnrhs' uf.a ;d;a;g ´k fj,d ;snqfKa udj kS;s{fhla lrkak' ta;a ug ;snqK l%slÜ msiaiqj ksid tal lr.kak neßjqKd' ta;a wo ux f,daflu okak pß;hla jqKd l%slÜ ksid'ZZ

Tnf.a miqìu .ek f;dr;=re álla lshkak@

zzuf.a wïuhs ;d;a;hs uq,a .=rejre' ug ysáhd iqis,a" moañ‚" isß,a iy Y%su;s lsh,d ifydaor ifydaoßfhda y;rfofkla' wo Tjqka ish¨‍ fokdu Ôj;=ka w;r keye' iqis,a whshd uq,ska f,alayjqia wdh;kfha fidaÿm;a lshjkafkla f,i;a lghq;= l<d' wlal,d fokak bx.%Sis .=rejre' wfma mjq, .=re mjq,la' wïuf.hs ;d;a;f.hs f,dl=u Wkkaÿj ;snqfKa wmsj wOHdmkfhka by<g Tijd ;nkak' uf.a ìßh óg wjqreÿ 6lg l,ska ke;sjqKd' ug bkakjd ÿjl=hs mq;l=hs' wo ux iShd flfkla'ZZ

wOHdmk miqìu fldfydu o@

—uf.a .u n<msáh' ux y;r fYa‚h fjkl,a .d,a, ßÉukaâ .sfha' bka miqj wef,daIshia .shd' wef,daIshia hk ldf,a ksjdidka;r l%slÜ ;r.j,§ wms wksjd¾hfhkau fldäh;a /f.k Ñh¾ lrkak hd hq;=hs' tajdhska ;uhs ug fldähla w;e;sj Èß.ekaùfï wdNdih ,enqfKa' Wiia fm<g ,kavka Wiia fm< lf<a wd¾Ól úoHdj me;af;ka ‍fnd/,af,a welajhskdia tflka' welajhskdia uf.a iuld,Skfhda jqfKa ysgmq l%Svd weue;s áfrdaka m%kdkaÿ" fid,siag¾ ckrd,a iqks,a is,ajd" jdiqfoaj kdkdhlaldr" l=ud¾ fmdkakïn,ï" lksIaG iuld,Skfhda .dñ‚ Èidkdhl" fcdaka wur;=x. jf.a wh' Wiia fm< lrk ldf,a ;uhs ug Èß.ekaùfï msiaiqj yeÿfKa'˜

fldfyduo fï l%slÜ msiaiqj yeÿfKa Tng@

—wjqreÿ 10 b|ka uf.a úfkdaodxYh ;uhs l%slg¾i,f.a mska;+r tl;= lsÍu' 1948 ,xldjg ksoyi ,enqKq wjqreoafo ´iag%ේ,shdj;a iuÕ ;r.hla ;sínd' fvdk,aâ n%eâukq;a fi,a,ï l<d ta ;r.hg' b;ska ug yßu wdihs n%eâukaj olskak' whsh,d udj tlalf.k .shd ta ;r.h n,kak'

1958 welajhskdia tfla Wiia fm< úNd.h ojfia ta ldf,a iqm%isoaO f.damd,ka l=i,dk ueÉ tlla .shd ,xldjhs ;ñ,akdvq lKavdhuhs w;f¾ ird .%jqkaâ tfla' uf.a hd¿fjla ysáhd ch;s,l lsh,d' tod ñksyd fmdlÜ f¾äfhda tlla f.k,a,d úNd.h w;r;=r;a ueÉ tl wykjd' ta ldf,a wfma ik;a chiQßh jf.a fõ.j;a ms;slrefjla ;uhs iS' whs' .=Kfialr lshkafk' ch;s,l ug lshkjd ‘upx m¾is iS' whs' fikapßh oeïud’ ,kaÉ fjkfldg iS' whs' ishhla .y,d" ys;d.kak mq¿jkafka iS' whs' f.a ms;syrUfha ;ru' yji fmam¾ tlg bkafk ke;sj wms fokakd .shd ueÉ tl n,kak' fïl ;d;a;g wdrxÑ jqKd' ;d;a;f.ka fyd|jhska lïuq,a mdrla ,enqKd' ‘WUj kS;s{fhla lrk tl yßhk jevla fkfjhs’ lsh,d ;d;a;d udj 1961 § AMW ^AMW tflka ACL flan,a miqj fjkaúh'& tlg oeïud' wfma {d;sfhla ;uhs AMW whs;s i¾ isß,a o fidhsid uy;d' Tyq ;uhs l¿;r fndaêh tfyu yeÿfõ' uf.a hd¿jd ch;s,l miafi kS;s{fhla jqKd' tod mgka.;a;= .uk uu ;ju hkjd' fï f.fjkafka 58 jeks wjqreoao' uq,a ldf,a isÿjqKq hï hï isoaê yryd udj ckm%sh jqKd'˜

fldfyduo ta ckm%sh;ajh we;sjqfKa@

—uq,a ldf,a Ñh¾ lrkak .syska fmd,Sisfhka neKqï wy,d" .=á ld,d ;sfhkjd ´ke;rï' ta ldf,a m¾is lsh,d udj m%isoaO keye' 1972 § 19ka my< ;r.dj,shla ;snqKd ´iag%ේ,shdj;a iuÕ' ÿ,sma" frdahs" wð;a is,ajd jeks miqj cd;sl lKavdhu ksfhdackh l< l%Svlfhda tod ta ;r.hg fi,a,ï l<d' fgiaÜ ;r. ;=kla ;snqKd' wfma wh uq,a ;r. fol fyd|g l<d' ´iag%ේ,shka ldrfhda wfma whg ‘l¿fjda" wÕ=‍gqñÜfgda’ lsh,d wmydi lr,d' ux oelald tajd m;;rj,ska' ug yßu flaka;shs'

;=kajeks fgiaÜ tl irdj, ;snqfKa' tod wfma kdhlhd wis; chùr' Tyq ,l=Kq mkyla .ymq fj,dfõ uu .%jqkaâ tlg .sys,a,d Tyqg iqn m;,d iqoaokag fyd|gu nekakd' ‘WU, mrfoailaldrfhd' WU,d fldfyduo wfma whg wmydi lrkafk' fïjg m%;sW;a;r fokak neßkï wfmka jevla keye’ lsh,d' uu úkdä fol ;=kla msáh ueo ysáhd' ta ldf,a oeka jf.a fkfjhs yßu fikÕ ueÉ n,kak' .ia Wv;a bkakjd' ug ish¨‍ fokdf.kau T,ajrika' miafia udj wrka .syska fnd/,af,a fmd,sia l+vqfõ oeïud' ? 11 g ú;r ;uhs t<shg oeïfï' udj t<shg odkfldg fikÕ 500la ú;r fmd,Sish <Õ' miafi ojfia f,alayjqia Búkska Tíi¾j¾ ‍m;a;fr;a úia;f¾ .shd'

Tn;=ud;a fyd| l%Svlfhla lsh,d wdrxÑhs…

—wd Tõ" uu ;=kabßhõ l%Svlfhla' ju;a ms;slre" ol=K;a mdoÕ mkaÿ hjkafkla' lÿre fnda," fgksia fnda, isg f,o¾ fnda,a olajd fi,a,ï l<d' uu wef,daIshia tfla ta ldf,a ;snqK fojeks fm< àï tlg;a fi,a,ï l<d' welajhskdia lKavdhu ksfhdackh lrñka ‘fâ,s ksjqia’ l=i,dfkg äúika ;%S fi,a,ï l<d' AMW m<uqjeks kdhlhd uu' 1968 G äúika ;r.dj,sh Èkqfõ Tn,df.a f,alayjqia lKavdhu mrdo lr,d'˜

Tn;a iuÕ iómj weiqre l< iqmsß l%Svlhka ljqo@

—ngysr fldfoõ fidan¾ia uf.a fyd| ys;jf;la' fudlo thd ug jvd jeäu,a ojia folhs' ta jf.au kjiS,ka;h ìysl< iqmsß ms;slre udáka fl%da uf.a Ñhßkaj,g" bx.%Sis NdId oekqug b;du wdi l< flfkla' tiatiaiS l%Svdx.Kfha ;snqKq ;=kafldka ;r.dj,shl§ Tyq ;r.fha ùrhd jQ wjia:djl§ ,enqKq l=i,dkh iy uqo,ska remsh,a ,laIhl muK fplam; /f.k ud .djg weú;a ‘m¾is fïl WU .ksx’ lsh,d ÿkakd' uu .;af; kE" ‘kE kE WU .ksx’ lsõjd' miafi uu l=i,dkh ú;rla .;a;d' tal;a uu ixpdrh ksu lr,d Tjqka hkak ,Eia;s jk úg kjd;eka .;a; fydag,hg .sys,a,d §,d wdjd' ta jf.a foaj,a ug Tyq miqj;a ÿkakd' cdfjâ ñhkavdâj;a ud iuÕ b;du l=¿m.hs' ta jf.au f,dafla isáh ish¨‍ l%Svlhka jf.au j¾;udk l%Svlfhd;a ud iuÕ b;du ys;j;a' Y%S ,xld l%Svlhka ish¨‍ fokd ug yßu wdofrhs'

tod .d,af, ueÉ tl Èkakg miafi à I¾Ü §,d ‘ù ´,a ,õ hQ yemS n¾;afâ m¾is wkal,a’ lsh,d Tlafldau,d lE.y,d úIa l<d' m,af,lef,a§ l%slÜ ;r.dj,shl=;a ixúOdkh l<d uf.a WmkaÈfkag'˜

bÈß wkd.f;a fldfydu o m¾is wkal,a l%Svdx.Khg tkj o@

—ljqre;a úYajdi lrkafk kE ug wjqreÿ 80la lsh,d' uu Ñh¾ lrkfldg ish¨‍u l%Svd.drj, weúÈkjd' foúhka nqÿka ir‚ka uu fyd¢ka bkakjd' ug oeka Ñh¾ lrkak fj,djla kE fï fi,a*s msiaiqfjka' w;g mhg lgg iúYla;sh ;shkl,a uu l%Svdx.Khg hkjd' fudlo l%Svd iudc ;r. iuÕ ;r. 1000la ú;r krU,d uu ,nd.;a; oekqu ldgj;a kE' fïlg l%slÜ .ek oekqula ;sfhkafk ´k' uu f,dafla l%slÜ l%Svd lrk isïndífõ yer ish¨‍ rgj, ixpdrh l<d fï l%slÜ ksid' l%slÜ lshkafk uf.a Ôúf;a'˜

Y%S ,xld l%slÜj, tohs wohs ;sfhk fjki fldfydu o@

—todg jvd j¾;udkfha f,dl= fjkila ;sfhkjd' uu ys;kafk ik;a" wrúkao Y%S ,xld l%slÜj,g fyd| fohla l<d jf.au oekq;a lrkjd' <dnd, l%Svlhka fidhdf.k fyd| .ukla Y%S ,xld l%slÜ f.kshkak thd,d f,dl= fohla lrkjd' wfma krUkakka yß fyd|hs' mdlsia;dka bkaÈhka jf.a fkfjhs' iEu úgu lKavdhu;a tlal bkakjd' talg Èß.kajk m%Odk flfkla yeáhg uu ‍wfma fma%laIlhkag ia;=;sjka; fjkjd' n,kak tod m,af,lef,a§ wfma lKavdhu 117 g wjqÜ jqKd' tod ueÉ tl ´iag%ේ,shkaia,d Èk,d isáfha' wfma fma%laIlhkq;a lsõjd" ojia foflka ke;akï ;=fkka bjrhs lsh,d' ux lsõjd fï ueÉ tl hkjd ojia myu' uf.a w;aoelSfï yeáhg' ux m%d¾:kd lrkjd miajeks oji jqK uf.a Wmka Èfka ojig wfma wh ueÉ tl Èk,d l%slg¾ia,dg ug fokak mq¿jka f,dl=u ;E.a. ;uhs ch.%yKh lsh,d' tal jqKd' ux l%slg¾ia,dg;a lsõjd' fïl Èkkak lsh,d'˜

wjidk jYfhka wkal,a l%slÜ ke;s ojiaj,g fudlo lrkafk…

—uu oeka mÈxÑh l¿;r W;=f¾ wlalf.a f.or' ACL flan,a iud.fï uyck iïnkaO;d WmfoaYl f,i lghq;= lrkjd' uf.a fiajd ld,h oeka jir 54la' ta jf.au uu fï wjia:dfõ lD;fõ§j u;la l< hq;=hs ACL flan,a iNdm;s Wmd,s uokdhl iy l<ukdldr wOHlaI iqf¾ka uokdhl uy;ajre' Tjqkaf.a iydh ksid ;uhs uu fu;rï .ukla wdfõ' tfiau .dñ‚ Èidkdhl uy;a;hd ug Wmßu Yla;shla ÿkakd' ‘m¾is WU ke;sj jevla keye' WU hkak ´k wksjd¾hfhkau àï tl;a tlal yeu;eku’ lsh,d udj Ñh¾ lrkak iEu ;eklu heõjd' Y%S ,xld l%slÜj,skq;a ,efnk iydh o wu;l lrkak nE' ta yefudagu ia;=;shs'˜ f,dj iqm;, wfma Èß.kajkakd m¾is Tng §¾>dhqI m;kafkuqæ

wñ, u,úiQßh
is¿ñK m;a;frka

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID