Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

isxy, w¨;a wjqreoao t<fnkak ;j ;sfhkafka fkdfnda fudfyd;hs' wjqreoaog kE.ï hkak tkak ;sfhk ksid fï ojia j, álla ,iaikg bkak tl f.dvla jeo.;a' b;ska ,iaika fjkak fmaI,a tlla tfyu lr .kak ìhqá ief,daka j,gu ÿjkak ´fka kE' wo Tng lsh, fokafka ksjfia§u rem,djkH iïndykhla lr .kak wdldrh' Tfí úhm;a ù /,s jeá we;s uqyqfKa yu Tfí rEmhg wj,iaikla tla lrkjd' weia hg l¿ùu jf.au uqyqfKa /,s jeàu md,kh lr Tfí úhm;a fjk ,l=Kq ul,d odkak fï fmaI,a tl;a iu. lrk iïndykhg mq¿jka' fï ms<sfj;a w;ayod n,kak' Tfí iug isks÷ njla tla lrkjd'


 • uq,skau Tfí uqyqK msßiqÿ lr.kak'

 • .ia,nq" msms[a[d" lerÜ" flduvq iudk m‍%udk j,ska f.k j;=r muKla tl;= lr fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak'

 • fufia ilid .;a laf,kair j¾.h fyd¢ka uqyqfKa ;jrd úkdä folla muK ;nd fidaod bj;a lrkak'

 • keje; jrla idod.;a laf,kai¾ j¾.h uqyqfKa yd fn,af,a wdf,am lr msms[a[d fm;s folla fyda mq¿ka lene,a,la weia fol u; ;nkak'

 • úkdä 3la fyda 4la uqyqK fyd¢ka iaàï lr.kak ^iaàurhla wdOdrfhka fyda WKqj;=r fm.jQ frÈ lene,a,lska uqyqK ;jkak'&

 • bkamiq úkdä 5la muK ksoyfia isákak' r;ajqK uqyqK isis,a jQ miq weia u; ;enQ mq¿ka len,s bj;a lrkak'

 • áIQ tllska uqyqK fyd¢ka f;; ud;a;= lrkak'

 • we.s,s ;=vqj,ska fiñka uqyqKg ;Ügq lrkak'

 • oeka uqyqK uidÊ lsÍug yelsh'

 • ta i|yd T,sõ f;,a" ;, f;,a fyda fldaudßld hqI Ndú; l< yelsh'

 • uidÊ lsÍug .kakd foa uqyqfKa wdf,am lr úkdä úiaila muK ljdldrj uqyqK iïndykh lrkak'

 • Tn fï i|yd ;j flkl=f.a iyh ,nd .kafka kï muKla uqyqfKa ks, ia:dk f;rmkak' tfia;a fkdue;s kï Tn fuu i;aldrh lrkafka ;ksju kï ks, f;rmSu wjYH fkdfõ'

 • w;a fyd¢ka tlsfkl msßueo r;ajQ w,a, ;;amr 30la muK weia fol u; ;nkak' fufia ;=kajdrhla isÿlrkak'

 • mq¿ka lene,s folla weia fol u; ;nd ksoyfia isákak'

 • uo riakh we;s WKq j;=r fm.jQ mq¿ka lene,a,lska uqyqK fyd¢ka msi oukak'

fï i;aldrhg miq wõfõ hkjd kï muKla ysre wdjrK wdf,amk j¾.hla uqyqfKa wdf,am lrkak'

úh<s iulg kï iïndykh lsÍfï§ f;,a j¾. Ndú; l< yels jqj;a f;,a iys; iulg kï fldaudßld Ndú; lsÍu jvd;a iqÿiqh' Wfoa 8;a 10;a w;r ld,fha fyda oyj,a 12ka miq fï i;aldrh l< yelsh' tÈk uo riakh we;s WKqj;=frka muKla uqyqK fiaÈh hq;=h' miq Èkfha isg iqmqreÿ mßÈ inka fyda f*Ia fjdIa wdOdrfhka uqyqK fidaokak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY