Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

b;ska fldfyduo hd¿jfka' Tkak wo lshkafka hkafka wfma fl,af,dkag mÜg jeo.;a ,smshla' we;a;gu mqrdKfha wfma fï isxy, rfÜ ðj;a Wkq ldka;djka fndfydu iqkaor úÈhg bo,d ;sfhkjd lsh,d is.sß ì;= is;=jï jf.a foaj,a oelalu wmg fydÈka meyeÈ,s fjkjd' w;s;fha ysgmq ldka;dfjda rej /l .kak wo ldf,a jf.a cream j¾. fm;s j¾. mdúÉÑ lf¾ kefka' foaYSh iajNdúl Ydl ;uhs fhdod .kak we;af;a' yß wo úYau f,dalfhka Thd,f.a oE;a "fomd yd fn,a,g Èÿ<k iula ,nd .kak lrkak mq¿jka úYañ; foaYSh ryia fnfy;a jÜfgdarejla lshkakïflda'

wms uq,skau fïl oE;a j,g lrk yeá n,uq fydfoa'

uq,skau oEf;a ieu fydÈka fidaod msßiqÿ lr .kak 
lsßfudre^ lsß yÜáfha fhdoh we;=,;a u;= msg fldgi wrka j;=r iu. fydÈka .id .kak & " ó meKs yd foys hqI wjYH muK fhdod ñY% lr f.k th fow;a u; .,ajd Wvq w;g úkdä 10la muK msßuÈkak 
bkamiq uo WKqiqï j;=r Ndú;d lr,d sponge lE,a,lska wdf,amkh bj;a lr .kak 


B,.g
fk,a,s l=vq " je,auog l=vq " iqÿ yÿka l=vq " iejkaord l=vq " fn,s fld, l=vq iuj f.k t<lsß j,ska wkd ñY%khla fia iod f.k fow;a j, .,jkak
úkdä 15-20la ;nkak 
bkamiq w; f;;a lr fifuka Wvq w;g msß uÈkak'
fuys§ b;d uDÿj rjqug msß ueo .ekSfuka ifï we;s uereKq ffi, bj;a ù iug ukd meyem;a njla fukau iqisksÿ njla o ,efí 
fuu wdf,amkh bj;a lrkafka f;; sponge lene,a,lska fydÈka msi oeófuks'

B,.g oE;a u; .,ajkafka T!Iêh f;,a j¾.hs'fï ioyd ;, f;,a " olive f;,a fyda wdukaâ f;,a Ndú;d l, yels w;r th .,ajd fydÈka iïNdykh lsÍfuka reêr .ukh l%uj;a ù wNHka;r l%shd ldß;ajh ksis mßÈ isÿ fõ' ta u.ska f,a msßisÿ ù iu blaukska meyem;a fõ'
fuu f;,a iïNdykh wjika jk úg f;,a fydÈka iug Wrd f.k we;s wdldrhla olakg ,efnhs'oeka uo Wiqï c,fhka oE;a fidaod fydÈka msiod .kak'

B<.g wms w;a folg odkak hkafka pack tlla'
pack tl yod .kafka mefmd,a " fldfydn l=vq " fkÆï w, l=vq " je,auog l=vq yd wdukaâ l=vq t<lsß iu. /hla fmf.kakg ;sh,d miqj wnrd .ekSfuks'
fuh iu u; fydÈka ;jrd .;a miq fkÆï fld, fyda tvre fld, lsysmhlska oE;a j, wdf,amkh ;jrd .; fldgia fydÈka jefyk fia T;kak'
tfia oE;a t;Sug .kakd fld, f;,a .,ajd r;a lr .;a tajd úh hq;=hs
túg wdf,amkh ;=, we;s T!IO b;d blaukska oE;a j,g Wrd .kS'
fuu pack tfla Èhr iaNdjh ieug Wrd f.k úh,s .sh miq sponge lene,a,lska l=vq ál msi oud iug .e,fmk cream j¾.hla wdf,am lrkak'

fuu foaYSh T!IOh Ndú;fhka lr .kq ,nk i;aldrh oE;a j, fukau fomd yd fn,af,a we;s wj meyeh " wÿre meyeh bj;a lr iu meyem;a lr .ekSug fï wdldrhgu fhdod .kak mq¿jka'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY