Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

we÷ï wdhs;a;ï ñ, § .ekSug ldka;dfjda ksïysï ke;s wdYdjla Wkkaÿjla olaj;s'

Tjqkag fldmuK we÷ï me<÷ï ;snqK o w¨‍;a ú,dis;djla ÿgq iekska th ñ, § .ekSug fm<fUkafka ksrdhdifhks' tf,i lghq;= lrk ;re‚hkag fuu ,smsh b;d jeo.;a fjhs'jeä ñ,la § frÈ ms<s ñ, § f.k meñ‚h o bkamiq th Ndú; lsÍfï § weh fndfyda úg úúO ÿIalr;djkag ,la fjhs' weh úiska ñ, § .kakd frÈ ms<s we;eï úg iß,k uqo,g wehg fkd,efnk wjia:d tughs' tfy;a Tn úiska .kakd frÈ f.jk uqo,g iß,k jákd lulska hq;=j ,nd .ekSug yels fõ o@ th oek .kafka fldfydu o@ hkak ms<sn| oekqj;a fjuq'


wfma ldka;djka frÈ ms<s jf.au ´kEu NdKavhla ñ, § .ekSfï § t;rï ie<ls,su;a njla fkdfmkajhs' uq,skau n,kafka tys w,xldrh ms<sn|jhs' bkamiq lShla .sh;a th ñ, § .kS' tys .=K w.=K jegfykafka ksjig /f.k tafuka wk;=rej h'

tfia kï Tn uq,skau frÈ ms<s ñ, § .ekSfï § tys .=Kd;aul Ndjh m%ñ;sh ms<sn| úuis,su;ajkak' ñ, È .kakd frÈj, ksudj yevh j¾Kh idhï hk frÈ o fkdhk frÈ o hkak ms<sn|" fudaia;rh weiqreï lr ;sfnk wdldrh" È. m<," m%udKh wdÈh ms<sn|j;a fidhd ne,Sug Wkkaÿjkak'

wms n,uq oeka Tng idßhla ñ, § .ekSug wjYHhs lsh,d th ñ, § .ekSfï § j¾Kh" ksudj idßhg ;sfnk ksYaÑ; m%udKh" ms<sn| ie<ls,su;a úh hq;= h' lñihla ñ, § .ekSfï § tys ;sìh hq;= È. m<, jeks m%udKhka ksis f,i ;sìh hq;= fjkjd' th ksjerÈj ;sfíoehs ne,sh hq;=hs'

hï fohl ñ, ksYaph lrkafka tu frÈ ms<s ks¾udKh lrk Ys,amshdf.a úhou" /f.k taug .sh m%jdyk úhou wdÈh ms<sn| fidhd ne,Sfuks' tfia fidhd n,d Tng;a ks¾udK Ys,amshdg;a mdvqjla fkdjk whqßka ñ, igyka lsÍu isÿ lrhs'

kQ,a m%udKh iy ksudj ;=<ska wod, frÈ fyd| frÈ o keoao hkak ks¾Kh l< yels h' lmq frÈ ñ, § .ekSfï § tu kQ,a ms<sn| ie<ls,su;aùug yels h'

fyd| m%ñ;sfhka hq;= frÈj, kQ,a m%udKh jeä yd <xj msysgd ;sîu oel.; yels fjhs' isks÷ Ndjhlska o hqla; fjhs' tfia u Tnf.a m<mqreoao ;=<ska frÈ f;dard .ekSu isÿ l<hq;= fjhs' ta jf.au ueyqï ms<sn|j o oekqula ;sìh hq;= fjh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY