Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

miq.sh od ^12& rdcldß lghq;a;la i|yd wkjir bÈlsÍula bj;a lsÍug .sh me,auvq,a, Widúfha msial,a jrhdg iy ;j;a mqoa.,fhl=g ;=jd, isÿ lrkakg .sh wfhla lsisÿ úNd.hlska f;drj f.dvlfj, fmd,sish úiska uqod yer ;sfnk njg jd¾;dfõ'

kd.ßl ixj¾Ok wêldrh úiska mjrk ,o kvqjlg wod,j kS;súfrdaë bÈlsÍula bj;a lsÍug .sh wjia:dfõ fuu ukqI .;khg W;aiy lr ;sfnkafka tu wkjir bÈlsßu isÿlr ;snq mqoa.,hhs'
Widú ksfhda.hg wkqj wod< bÈlsßu lvd bj;a fldg wdmiq meñfKñka isáh§ Tjqka meñKs jdykh yria fldg k;r lr we;s wod< iellre W,amsyshlska msial,a jrhdg iy ;j;a mqoa.,fhl=g ðú; ydks isÿ lsÍug W;aiy l<d'

Tjqka fofokd fï ms<sn|j f.dvlfj, fmd,sishg lrk ,o meñKs,a,lg wkqj ukqIH .;khlg W;aiy ore mqoa.,hd iy Bg Nd.s;d l, wdhqO fmd,sish Ndrhg f.k meh lsysmhla .;jkakg;a fmr f.dvlfj, fmd,sia ia:dkdêm;s jrhd mqoa.,slj ueÈy;aù ukqIH .;khg W;aiy l< iellreg wem ,nd § ;sfnkjd'

ukqIH .;khlg W;aiy lsÍu;a" ta i|yd fhdod .;a wdhqOh fmd,sishg yuqù ;sîu;a hk ia:dkSh jerÈ meyeÈ,sj olakg ;sìh§ mjd f.dvlfj, ia:dkdêm;sjrhd fuu wem §u isÿ lr we;af;a B jd¾;djla fyda Widúhg bÈßm;a lsÍfuka f;drjhs'

iellre iïnkaOfhka ksismßÈ kS;s lsßhd;aul fkdlsÍu ;=< me,auvq,a, msial,a jrhdf.a iy wfkla mqoa.,hdf.a ðú; wjOdku ;j;a by< f.dia ;sfnkjd'

iellref.a myr§fuka Èú.,jd.;a msial,ajrhdf.a iy wfkla mqoa.,hdf.a lsisÿ wkqoekqulska fyda úNd. lsÍulska f;drj wem ,nd §u fya;=fjka f.dvlfj, fmd,sish Tjqka fofokdf.a ðú; oeä wjOdkulg ,la lr ;sfnkjd'

isoaêhg iïnkaO iellre ñg fmro f.dvlfj, m%foaYfha mqoa.,hka .Kkdjlg urK ;¾ck isÿfldg fmd,sish u.ska isÿlrk uq,sl úu¾Yk .Kkdjlgu fhduq ù ;sfnkjd'

uq,sl wjia:dfõ fmd,sish úiska fujeks úu¾IK w;miq lsÍu fya;=fjka wysxil ñksiqkag ðú; j,skamjd  jkaÈ f.ùug isÿ whqre wm fufia u;la lr isákafka miq.shod wkqrdOmqrfha we;s jQ >d;k isoaêhg uq,sl fmd,sia mÍlaIK j, ÿ¾j, ;d fya;=fjka isÿ jQ jla nj wo jk úg Tmamq ù ;sfnkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY