Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

iuq.kafka''' kE
fjkajkafka kE'''

ta Tyq .ehQ uq,au .S;h' uq,au .S;fhkau oyia ixLHd; ;reK is;a ;uka fj; wdl¾IKh lr.kak ;rï Tyq jdikdjka; jqKd' kdu,a Wvq.u kï jQ ta wdorŒh .dhk Ys,amshdf.a .S kej;;a wikakg wms yefudau Bg;a jvd jdikdjka; jqKd' kdu,a Wvq.u fujr wm iu. tl;= lr.kak wms ys;=jd' ta Tyqf.a Ôú;fha jvd;au l,lsÍï we;sjqK oji" Ôúf;a tmd jqK oji .ek l;d lrkak'

tllg tlla mrhkafka ke;s isoaëka folla fya;=fjka uu tl jf.au lïmdjg m;afj,d ;sfhkjd' uq,skau uu ta jf.a fõokdldÍ w;aoelSulg uqyqK ÿkafk wog jir .Kkdjlg fmr ojil' ta uu mdi,a wOHdmkh ksud lrmq uq,a ld‍f,a'

ta fjoa§ uu ix.S; la‍fIa;%hg msúis,d ;snqfK keye' uu wdorh lrmq .Ekq <ufhla ysáhd' weh;a ug f.dvla wdofrka ysáhd' f.j,aj,skq;a fï iïnkafO oekf.k ysáfh' ta;a uu ;=kays;lskaj;a fkdys;mq úÈyg tl uQi, yekaoEjl weh uf.ka ú;rla fkfï uq¿ f,dalfhkau iuq.;a;d' tal ug woy.kakj;a ord.kakj;a mq¿jka jqfKa kE' wo jkúg ta isÿùu isÿfj,d jir .Kkdjlau .;fj,d bjrhs' ld,fha je,s;,dfjka ta ish,a, uelS .sh;a" ta;a ta yo lïmd l< isÿùu ug kï ñh hk;=reu wu;l fkdjk u;lhla b;sß l<d'


ta ;rugu fõokdldÍ isÿùulg uu kej; j;djla uqyqK fokafk f.dvla uE; ldf,l' uf.a ;d;a;d ug ;d;a; flfkl=g jvd yßu ióm ñ;%fhla' fldhs ;d;a;;a orejkag wdof¾ ;uhs' ta;a wfma ;d;a;f.a wdof¾ mqÿu úÈyg wmsg oekqK wdorhla' ;d;a; ljuodj;a wmsg w;la Wiai, ;shd ys; ßfokak nek,dj;a kE lsõfjd;a ljqrej;a ms<s.kak tll=;a kE'

uu uf.a ìß|" orefjd tlal fld<Ug wdikakj Ôj;a jqK;a ;d;a; ysáfh kqjr' tod ug b;d,sfh frdaufha ñhqisl,a fIda tllg hkak fj,d ;snqK' uu tod hkak l,skq;a kqjr ysgmq ;d;a;g flda,a lr,d ál ojilg ráka msg hk nj lsõjd' ;d;a; ta fj,dfj álla wikSmfhka ysáh;a uu ys;=fj kE ;d;a;d ud;a tlal ta l;d lrkafk wjidk j;djg lsh,d'

uu b;d,shg .syska frdaufha ñhqisl,a fIda tlg hkak iQodkïfjñka bkak fj,djlhs uf.a ;d;a; ms<sn|j yo lïmd lrjQ ta m‚jqvh ug ,enqfKa' t;kska tydg ug fudk fIdao@ b;d,sfha uf. risl msßi fjkqfjka udj tydg f.kajd.kak tfy ixúOdhlhska f,dl= úhoula or,d ;snqKd' ta;a ;d;a;d ke;sfjÉp ÿflka msÉÑ msÉÑ ysgmq uu fldfydu iskaÿ lshkako" uu lsõj ug wdmyq ,xldjg hkak ,Eia;s lr, fokak lsh,d' ta;a ljqre;a ux .ek wys;la ys;=fj kE' thd, ta fj,dfj uf.a udkisl;ajh f;areï.;a; tl;a ug f,dl= fohla'

wdmyq ,xldjg tkak .=jkahdkhg ke.mq fj,dfj ;d;a;d wysñùfï ÿl ug ish oyia .=Khlska oefkkak jqKd' mqxÑ ldf, ;d;a;d wmsj <xlrf.k wdof¾ lrmq úÈfy b|, Ñ;%mghl rEm fm<la jf.a tlska tl ug ueú ueù fmfkkak jqKd' ta rEm fm< wjidkfha Wvql=rej je;sr bkak ;d;a;f. ksi, foayh <Õ ys; k;rfjoa§ ord.kak neß uy ÿllska mmqj ysrfjkjd jf.a ug oekqKd'

W;am,d iqNdIs‚ chfialr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY