Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

frda.S i;aldr fiajd wvmk fkdjk whqßka rgmqrd rcfha ffjoHjre 20"000la wo^4& fmrjre 8'00 isg 12'00 olajd taldnoaO ixfla; jev j¾ckhl ksr;ùug kshñ;h'

ud<fò ffjoH úoHd,fha hehs lshd.kakd msßilg Y%S ,xld rcfha ffjoH iNdfõ ,shdmÈxÑh ,nd§u" tlagd .súiqu w;aika ;eîu" cd;sl T!IO m%;sm;a;s l%shd;aul fkdlsÍu" fiajd jHjia:dj yd ia:dk udre l%shdj,sh ksis mßÈ l%shd;aul fkdùu hk lreKq mokï lrf.k fuu jD;a;Sh l%shdud¾.hg wj;S¾K jk nj rcfha ffjoH ks,OdÍ ix.ufha ixialdrl ffjoH k,skao fyar;a uy;d mejeiSh'

rcfha ffjoHjrekaf.a ix.uh" oka; ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh yd rcfha wdhq¾fõo ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh fuu jev j¾ckhg iyNd.s fj;s'

tfy;a ud;D" <ud" ms<sld" jl=.vq yd reêr ldkaÿ hk wxY lsisÿ ndOdjlska f;drj ta whqßkau l%shd;aul jk nj ffjoH k,skao fyar;a uy;d mjihs'


rdcH fiajd tlai;a fyo ix.uh yd ksoyia fi!LH fiajl ix.uh we;=¿ ix.ï .Kkdjla fuu jev j¾ckh i|yd iyfhda.h oelaùug oekgu;a tlÛ;ajh m< lr we;;a fï fudfydf;a Tjqkaf.a odhl;ajh ,nd fkd.ekSug ;SrKh lf<a frda.S i;aldr fiajd úYd, f,i wvmk jk ksid nj o rcfha ffjoH ks,OdÍ ix.uh Bfha^3& le|jk ,o udOH yuqfõ § m%ldY flßKs'

m%ñ;sfhka f;dr ihsgï ffjoH Wmdêhg Y%S ,xldfõ ffjoH iNdfõ ,shdmÈxÑh ,nd§fuka isÿ jkafka frda.S ck;djf.a Ôú; wjodkulg ,la lsÍu nj fmkajdÿka ta uy;d" frda.S whs;sjdislï i/lSfï ixúOdkh wo ksyඬ ms<sfj;la wkq.ukh lrk nj o mejeiSh' úYd, uqo,a m%udKhla .ejfik ksidfjkafoda ud<fò ihsgï wdh;khg foaYmd,k wdrlaIdj ,efnk nj;a" tjlg b;d wl%ñl f,i ieliQ .eiÜ ksfõokh u.ska meyeÈ<s jkafka o ffjoH Wmdêhla ,nd§u i|yd fuu wdh;kh kqiqÿiq njh hehso ffjoH k,skao fyar;a uy;d wkdjrKh lf<ah'

ckdêm;sjrhd n,mEï fkdlsÍu ksid we;eï wud;HdxY ys;=u;hg jev lsÍug mgka f.k we;s nj fmkajdÿka ‍rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.uh" ihsgï wdh;kfha jxpd yd wl%ñl;d ms<sn| fuf;la úu¾Yk isÿ lr fkdue;s nj o m%ldY lf<ah' tfukau j;auka rch ks,OdÍkag weyqïlka fkd§fï l%shdl,dmh u; ck;dj m;ajk wmyiq;djg iDcqju j.lsj hq;af;a rch nj o Tjqyq jeäÿrg;a m%ldY lf<ah' rcfha ffjoH ks,OdÍJaf.a ix.ufha udOH m%ldYl ffjoH iuka; wdkkao uy;d o fuys § woyia oelaùh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY