Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

nia .dia;= ishhg 15 lska jeä fkdlrkafka kï wksjd¾hfhkau fuu 3 jeksod uOHu rd;%sfha isg fm!oa.,sl nia j¾ckhl fhfok nj iuia; ,xld fm!oa.,sl nia ysñhkaf.a ix.ufha m%Odk f,alï wxck m%shkað;a uy;d mejish'

tfiau oekg remsh,a 8la jk wju nia .dia;=j remsh,a 10la úhhq;= nj o m%shkað;a uy;d mjihs'

tu j¾ckhg wka;¾ m<d;a nia ix.uh" jhU nia ix.uh" ol=Kq m<d;a nia ix.uh we;=¿ ishÆ nia ix.ï o wêfõ.s nia ix.ï o tlÛ;ajh m<lr we;s nj o ta uy;d mejish'

f,alïjrhd tu woyia m< lf<a nia .dia;= ixfYdaOkh ms<sn| lreKq meyeÈ,s lsÍug kdrdfyakamsg ldka;d m¾fhaIK mqyqKq flakao%fha Bfha ^30& meje;s udOH idlÉPdfõÈ h' nia .dia;= ishhg 6 lska jeälrk njg wud;HdxY wdrxÑ ud¾. we;s kuq;a thg tlÛ úh fkdyels nj;a nia.dia;= ixfYdaOkh ms<sn| rch mj;ajk ´kEu ilÉPdjlg ishÆ nia ix.ï iqodkï nj;a Tyq mejish mejish'

nia.dia;= ilia lsÍu i|yd ie,ls,a,g .kakd ks¾kdhlhkag wkqj msßjeh jeäú we;af;a ishhg 3'2 lska nj m%jdyk wud;HdxYh mjik kuq;a th ms<s fkd.kakd nj;am%shkað;a uy;d mejiSh'

cd;sl nia .dia;= m%;sm;a;sh wkqjiEu jirlu cQ,s ui 1 jeksod isg nia.dia;= ixfYdaOkh úh hq;= kuq;a fuf;la rch fyda cd;sl .ukd .uk fldñIka iNdj fyda ta ms<sn| ia:sr ;srKhlg t<U ke;s nj;ata uy;d i|yka lf<ah jir 3 lska .dia;= jeäfkdúu" nia r:j, fiajluy;=ka lrk jerÈ bj;a lsßug lghq;= fkdlsÍu ßheÿrkag kj ßheÿre n,m;% l%ufõohla fkdue;súu w;sßla; nia ms<sn| fkdie,lsu wdÈ nia l¾udka;hg n,mdk .egÆ /ila mj;sk njo' ta uy;d mejish'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY