Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

Tyq ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;fhka ´iag%ේ,shd lïlre mlaIh ksfhdackh lrñka uy ue;sjrKhg bÈßm;a ùug kshñ;h' c.;a nKavdr uy;d ´iag%ේ,shdkq ksIamdok jD;a;slhkaf.a ix.ufha ld¾ñl ks,Odßhl= f,i lghq;= lrk w;r Tyq ´iag%ේ,shdjg f.dia we;af;a óg jir 26lg fmr§h' tkï 1990 j¾Ifha§h' fudyq ´iag%ේ,shdfõ jD;a;Sh iñ;s jHdmdrfhao il%Sh idudðlhl= f,i lghq;= lrñka wvq wdodhï,dNS lïlre ck;djf.a whs;sjdislï fjkqfjka fmkS isá wfhls'

´iag%ේ,shd uy ue;sjrKhg bÈßm;a ùfï wjia:dj ,o


m<uq Y%S ,dxlslhd njg m;aùug fld<U kd,kaod úoHd,fha wdÈ YsIHhl= jk c.;a nKavdr uy;dg yels ù we;'

Tyq ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;fhka ´iag%ේ,shd lïlre mlaIh ksfhdackh lrñka uy ue;sjrKhg bÈßm;a ùug kshñ;h'

c.;a nKavdr uy;d ´iag%ේ,shdkq ksIamdok jD;a;slhkaf.a ix.ufha ld¾ñl ks,Odßhl= f,i lghq;= lrk w;r Tyq ´iag%ේ,shdjg f.dia we;af;a óg jir 26lg fmr§h' tkï 1990 j¾Ifha§h'

fudyq ´iag%ේ,shdfõ jD;a;Sh iñ;s jHdmdrfhao il%Sh idudðlhl= f,i lghq;= lrñka wvq wdodhï,dNS lïlre ck;djf.a whs;sjdislï fjkqfjka fmkS isá wfhls'

´iag%ේ,shdfõ uy ue;sjrKfha§ ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;h ksfhdackh lrñka fifkÜ uKav,hg ;r. lrkak ug jrï ,eì,d ;sfhkjd' uu fïl olskafka ,xldfõ Wm; ,o flfklag ,enqKq f,dl= wjia:djla jf.au iuia; ,dxflah m%cdju ,nmq ch.%yKhla úÈhghs'

fudlo ´iag%ේ,shdkq lïlre mlaIh lshkafka ´iag%ේ,shdkq foaYmd,k m%jdyfha m%Odku mlaIhla' ta mlaIh ksfhdackh lrñka ksõ ijq;a fõ,aia m%dka;fhka ‍fodf<dia fofkla ;r. lrkak f;dard.kakjd' ta ‍fodf<dia fokd w;rg we;=<;a ùu ,dxflah m%cdjgu wdvïnrhla' fu;ek§ uu ue;sjrK jHdmdrhg il%Shj odhl fj,d ,dxlsl wkkH;dj ,nd fokakg;a ´iag%ේ,shdfõ§ ,dxflah i,l=K iksgqyka lrkak;a ;uhs tlu wruqK' fï ue;sjrKfha§ uu ch.%yKh l<;a ke;;a ´iag%ේ,shdfõ isák ,dxlslhka fjkqfjka y~la keÕSfï wdrïNhla úÈhghs uu fïl olskafka hehs c.;a nKavdr uy;d lSh'

´iag%ේ,shdkq uy ue;sjrKh cQ,s 2od ^fikiqrdod& meje;aùug kshñ;h'

È,xl .=K;s,l
Wmqgd .ekSu uõìu mqj;amf;ka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY