Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

/lshdjkag n|jd .ekSu i|yd jk iqÿiqlula jYfhka cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï ^NVQ& ms<s.ekSug rch ;SrKh lr ;sfí'

we;eï uÜgïj,§ wOHdmksl $ Ydia;%Sh iqÿiqlï fjkqjg jD;a;Sh iqÿiqlï ms<s.ekSug ,lalsÍu jeo.;a ùu fya;=fjka cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlu /lshdjka n|jd.ekSu i|yd jk iqÿiqlula jYfhka ms<s.ekSug rch wjOdkh fhduq lr we;'


ta wkqj NVQ 3 jeks uÜgu wOHhk fmdÿ iy;sl m;% ^idudkH fm<& úNd.h yd NVQ 4 jeks uÜgu wOHhk fmdÿ iy;sl m;% ^Wiia fm<& úNd.h iu;aùug iudk njg rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK wud;HdxYh úiska bÈßfha§ pl%f,aLhlao ksl=;a lsÍug kshñ;h'

fndfyda rgj,a cd;sl iqÿiqlï rduqjla ks¾udKh lr l%shd;aul lrk w;r" tuÕska YsIHkaf.a bf.kqï mßudj iy Tjqka úiska w;a lr.kq ,en we;s iqÿiqlï ms<s.ekSulg ,la lrhs' Y%S ,xldfõ cd;sl iqÿiqlï rduq folla ^02& mj;S' tkï" Wiia wOHdmk wdh;k úiska msßkukq ,nk iqÿiqlïj,g wod< zY%S ,xld iqÿiqlï rduqjz iy ;dlaI‚l yd jD;a;Sh wOHdmk iy mqyqKq wdh;k úiska msßkukq ,nk iqÿiqlïj,g wod<" ;D;Sh yd jD;a;Sh wOHdmk fldñiu úiska ixj¾Okh lrk ,o" zcd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï rduqjzhs' tfy;a fï olajd cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlu muKla ie,ls,a,g .ksñka n|jd .ekSï isÿ lsÍug mshjr f.k fkdue;' ish¨‍u YsIHkag tl iudk wdldrfha wOHdmksl$Ydia;%Sh olaI;d oelaúh yels fkdjQjo we;euqkag úúO /lshdjkays ksr; fjñka úfYaI{;djka f.dvkÕd .ekSug yels jkq we;'

tneúka we;eï uÜgïj,§ wOHdmksl$Ydia;%Sh iqÿiqlï fjkqjg jD;a;Sh iqÿiqlï ms<s.ekSug ,la lsÍu jeo.;a jkq we;' ta wkqj" wod< lafIa;%hkays n|jd .ekSfï ld¾hh i|yd NVQ 3 jk uÜgu wOHhk fmdÿ iy;sl m;%^idudkH fm<& úNd.h iu;aùug;a yd NVQ 4 jk uÜgu wOHhk fmdÿ iy;sl m;% ^Wiia fm<& úNd.h iu;aùug;a iudk njg rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK wud;HdxYh úiska pl%f,aLhla ksl=;a lsÍu ms‚i ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;H uyskao iurisxy uy;d bÈßm;a l< fhdackdjg wud;H uKav, wkque;sh ysñj ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY